„Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej w miejscowości Skopanie poprzez budowę drogi łączącej drogę wojewódzką nr 872 z drogą gminną nr 100023R"


Gmina Baranów Sandomierski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Baranów Sandomierski
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 39450 Baranów Sandomierski, ul. gen. L. Okulickiego
 • Telefon/fax: tel. 015 8118581 w. 112; 8118583 , fax. 015 8118582
 • Data zamieszczenia: 2018-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Baranów Sandomierski
  ul. gen. L. Okulickiego 1
  39450 Baranów Sandomierski, woj. podkarpackie
  tel. 015 8118581 w. 112; 8118583, fax. 015 8118582
  REGON: 00052828000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej w miejscowości Skopanie poprzez budowę drogi łączącej drogę wojewódzką nr 872 z drogą gminną nr 100023R"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie nawierzchni asfaltowej z mieszanki mineralno-asfaltowej na powierzchni 1846 m2 (warstwa wiążąca 6 cm, warstwa ścieralna 4 cm), 2) budowę chodników na dł. ~ 310 mb tj. na pow. 621 m2 o szerokości ≥ 2 m bez obrzeży i krawężników; 3) budowę parkingów i miejsc postojowych o łącznej powierzchni 910 m², w tym 4 miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami, o powierzchni 38,4 m²; 4) budowę kanalizacji deszczowej w ilości 11 szt. studzienek, w tym 6 szt. zlokalizowanych w całości w jezdni i 3 szt. poza jezdnią, wraz z kolektorem kanalizacji deszczowej, przykanalikami i studniami zbiorczymi; 5) budowę oświetlenia, w tym 14 szt. pkt oświetleniowych, wraz z okablowaniem oraz likwidacja 7 kolizji energetycznych; 6) ustanowienie strefy zamieszkania dla tego obszaru ruchu, zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu; 7) budowę 2 skrzyżowań. Szczegółowy zakres robót określa Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiar robót, będące załącznikami do niniejszej specyfikacji. W przypadku nazw własnych w specyfikacjach technicznych i niniejszej specyfikacji dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wnosząc wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ustawy. 4. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg Oddział w Baranowie Sandomierskim, nr konta: 90 9434 1067 2004 1400 0130 0010. 6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 12 . 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf