„Pomoc dla repatriantów- remont mieszkania w Charzewicach”


Gmina Zakliczyn ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Zakliczyn
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 32840 Zakliczyn, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 146 326 460 , fax. 146 326 455
 • Data zamieszczenia: 2018-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zakliczyn
  Rynek 32
  32840 Zakliczyn, woj. małopolskie
  tel. 146 326 460, fax. 146 326 455
  REGON: 85166096700000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Pomoc dla repatriantów- remont mieszkania w Charzewicach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty w zakresie remont mieszkania w Charzewicach. Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”. Zakres prac obejmuje: • częściowe wyburzenia (pom. Nr 0.4, 0.3 i 0.6) • demontaż istniejącej armatury sanitarnej • demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej • wyburzenie istniejących pieców kaflowych • demontaż istniejących schodów zewnętrznych od strony północnej • remont istniejących schodów • wykończenie schodów zewnętrznych płytkami gresowymi mzrozoodpornymi • demontaż istniejącego pokrycia dachowego • demontaż istniejącego daszku nad wejściem głównym • wykonanie prac związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i sanitarnych (wod.-kan-gaz-co) • roboty wykończeniowe takie jak kładzenie płytek, wymiana posadzki, montowanie urządzeń sanitarnych, malowanie • montaż stolarki okiennej i drzwiowej • wykonanie podłogi na gruncie • osuszenie istniejących ścian, wyczyszczenie cegły • termomodernizacja budynku • częściowa wymiana pokrycia dachowego • wykonanie odwodnienia przy wejściu do piwnicy 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiar robót i projekt budowlany stanowiące załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” (załącznik nr 7, 8 i 9).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (zał. nr 3 SIWZ). Przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf