Osa w Gminie Młodzieszyn


Gmina Młodzieszyn ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Młodzieszyn
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 96-512 Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka
 • Telefon/fax: tel. 46 8641750, 8641760 , fax. 468 641 765
 • Data zamieszczenia: 2018-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Młodzieszyn
  ul. Wyszogrodzka 25
  96-512 Młodzieszyn, woj. mazowieckie
  tel. 46 8641750, 8641760, fax. 468 641 765
  REGON: 75014835400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ugmlodzieszynbip.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Osa w Gminie Młodzieszyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Osa w Gminie Młodzieszyn”. W zakres inwestycji wchodzi: Część I: OSA w Janowie wykonanie siłowni zewnętrznej – otwartej strefy rekreacji czynnej dla osób powyżej 14 roku życia z nawierzchnią trawiastą zawierającej zbiór sprzętu rekreacyjnego: wyciąg górny + pylon + krzesło, biegacz + pylon + orbitrek, prasa + pylon + wioślarz, rower + pylon + jeździec, surfer + pylon + twister, drabinka + pylon + podciąg nóg oraz tablicę informacyjną – regulamin - strefy relaksu - zawierającej plenerowe urządzenie – stolik do gry w szachy / warcaby a także 4 ławki parkowe z oparciem, stojak na rowery i kosz na śmieci Część II: Osa w Kamionie Wykonanie siłowni zewnętrznej – otwartej strefy rekreacji czynnej dla osób powyżej 14 roku życia z nawierzchnią trawiastą zawierającej zbiór sprzętu rekreacyjnego: wyciąg górny + pylon + krzesło, biegacz + pylon + orbitrek, prasa + pylon + wioślarz, rower + pylon + jeździec, surfer + pylon + twister, drabinka + pylon + podciąg nóg oraz tablicę informacyjną – regulamin - strefy relaksu - zawierającej plenerowe urządzenie – stolik do gry w szachy / warcaby a także 4 ławki parkowe z oparciem, stojak na rowery i kosz na śmieci Część III: Osa w Młodzieszynie Przedmiotem opracowania w ramach Otwartej Strefy Aktywności jest wykonanie: Wykonanie siłowni zewnętrznej – otwartej strefy rekreacji czynnej dla osób powyżej 14 roku życia z nawierzchnią trawiastą zawierającej zbiór sprzętu rekreacyjnego: wyciąg górny + pylon + krzesło, biegacz + pylon + orbitrek, prasa + pylon + wioślarz, rower + pylon + jeździec, surfer + pylon + twister, drabinka + pylon + podciąg nóg oraz tablicę informacyjną – regulamin - placu zabaw dla dzieci o charakterze sprawnościowym - ogrodzonej strefy zabaw dla dzieci pod opieką osób dorosłych z nawierzchnią piaszczysto – trawiastą zawierającej zbiór sprzętu służącego do zabawy dla dzieci: urządzenie linarne - piramida, zestaw rekreacyjny jednowieżowy ze zjeżdżalnią, zestaw linarny, huśtawkę pojedynczą - bocianie gniazdo oraz tablicę informacyjną – regulamin - strefy relaksu - zawierającej plenerowe urządzenie – stolik do gry w szachy / warcaby a także 4 ławki parkowe z oparciem, stojak na rowery i kosz na śmieci Szczegółowy zakres inwestycji został określony w projektach budowlano wykonawczym oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Z uwagi na przyjęte w umowie wynagrodzenie ryczałtowe, przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy i służy do uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia oraz będzie pomocny przy rozliczeniu inwestycji. W szczególności przedmiar robót ma na celu umożliwienie dokonania wyceny robót. Zatrudnienie na umowę o pracę Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) prace przygotowawcze, rozbiórkowe i porządkowe, 2) roboty budowlano-montażowe przy układaniu nawierzchni 3) roboty budowlano-montażowe przy pracach związanych z małą architekturą Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę obejmować ma okres realizacji umowy o zamówienie publiczne , których przedmiotem jest „Osa w Gminie Młodzieszyn”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112723-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 13.1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: Dla części I - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 zł). Dla części II – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 zł). Dla części III – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 zł). 13.2. Wadium może być wnoszone w jednej z następujących form: 13.2.1. Pieniądzu, 13.2.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 13.2.3. Gwarancjach bankowych, 13.2.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych, 13.2.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zmianami). 13.3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 16.1.1. SIWZ Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie jest więc wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 13.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr 34 9011 0005 0390 3274 2000 0020 w Vistula Bank Spółdzielczy. 13.5. Wadium w formie innej niż pieniężna należy złożyć łącznie z ofertą, tj. w tym samym opakowaniu. 13.6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie wskazanej w pkt 12.2.2. do 12.2.5., wadium powinno być sporządzone adekwatnie do formy, w której jest wnoszone i winno zawierać następujące elementy: 13.6.1. Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib, 13.6.2. Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, 13.6.3. Kwotę gwarancji lub poręczenia, 13.6.4. Termin ważności wadium, 13.6.5. Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy". 13.7. Zwrot wadium oraz sytuacja jego ewentualnego zatrzymania uregulowana jest w art. 46 Ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf