Oprogramowanie i licencje dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-529 Warszawa, Wspólna
 • Telefon/fax: tel. +48225292738 , fax. +48225292780
 • Data zamieszczenia: 2018-10-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Wspólna 1/3
  00-529 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48225292738, fax. +48225292780
  REGON: 140533156
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nauka.goy.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Oprogramowanie i licencje dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania: 1. Część I przedmiotu zamówienia: 1) Wieczysta licencja typu Academic dla systemu operacyjnego Microsoft Windows Server Datacenter 2016 lub równoważnego – 6 licencji 16 core’owych; 2) Wieczysta licencja typu Academic dla Windows Server UserCAL 2016 lub równoważnego dla 500 użytkowników; 3) Wieczysta licencja typu Academic dla Microsoft SQL Server Standard Core 2016 lub równoważnego – 10 licencji 2-core'owych. Część II przedmiotu zamówienia - Wieczysta licencja typu Academic dla oprogramowania Microsoft Visio 2016 Professional lub równoważnego – 5 jednostanowiskowych licencji. Część III przedmiotu zamówienia: 1) Oprogramowanie SkryBot w wersji Administracja, roczna licencja z 4-letnim przedłużeniem i wsparciem producenta oprogramowania (producent firma Przepisywanie PL sp. z o.o.) lub równoważnego – 5 jednostanowiskowych licencji; 2) Wieczysta licencja dla oprogramowania DMDE Professional lub równoważnego, służącego do odzyskiwania utraconych danych z nośników danych – 2 jednostanowiskowe licencje; 3) Wieczysta licencja dla oprogramowania ABBYY Fine Reader 14 Corporate lub równoważnego – 3 licencje jednoczesnego użytku. Część IV przedmiotu zamówienia- Wieczysta licencja dla systemu Ghost Solution Suite 3.2 lub równoważnego dla min. 650 urządzeń, wraz z 3-letnim wsparciem producenta oprogramowania Część V przedmiotu zamówienia- Licencja dla systemu Lansweeper Professional lub równoważnego dla 1000 zasobów na 5-letni okres subskrypcji Część VI przedmiotu zamówienia: 1) Wieczysta licencja dla systemu SolarWinds Server & Application Monitor ALX lub równoważnego z jednorocznym okresem wsparcia producenta oprogramowania; 2) Wieczysta licencja dla systemu SolarWinds Network Performance Monitor SL2000 (up to 2000 elements) lub równoważnego z jednorocznym okresem wsparcia producenta oprogramowania; 3) Wieczysta licencja dla systemu SolarWinds Log & Event Manager LEM250 (up to 250 nodes) lub równoważnego z jednorocznym okresem wsparcia producenta oprogramowania. Część VII przedmiotu zamówienia - Licencja rozszerzająca system backupu Veritas Netbackup o 1 TB danych ważna na 1 rok lub równoważnego; Część VIII przedmiotu zamówienia - Licencja dla systemu AD Self Service Plus wersja Professional Edition lub równoważnego dla 500 użytkowników, na okres subskrypcji 12 miesięcy. Część IX przedmiotu zamówienia: 1) Licencja Academic VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Plus Acceleration Kit for 6 processors (vCenter Standard included) lub równoważnego z trzyletnim podstawowym okresem wsparcia producenta oprogramowania (Academic Basic Support VMware vSphere with Operations Management Enterprise Plus Acceleration Kit lub równoważnego for 6 processors for 3 years); 2) Wykonanie przez Wykonawcę usługi wdrożenia Oprogramowania; 3) Przeprowadzenie szkolenia z dostarczonego Oprogramowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeśli Wykonawca powinien je złożyć: a) pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (o ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów), b) pełnomocnictwo dla Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, UWAGA pełnomocnictwa muszą zawierać zakres umocowania i być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do których Pełnomocnik jest upoważniony) c) pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w ofercie informacji – tajemnica przedsiębiorstwa, d) pisemną informację Wykonawcy zawierającą: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku (zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp). e) właściwe dokumenty (tj. dowody zawierające Szczegółowy opis oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, dane techniczne) potwierdzające, że oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf