Opracowanie sylabusów, skryptów, materiałów dydaktycznych oraz prowadzenie wykładów i laboratoriów


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20031 Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej
 • Telefon/fax: tel. 815 375 965 , fax. 815 375 965
 • Data zamieszczenia: 2018-01-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
  20031 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 375 965, fax. 815 375 965
  REGON: 135300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umcs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie sylabusów, skryptów, materiałów dydaktycznych oraz prowadzenie wykładów i laboratoriów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie sylabusów, skryptów do wykładów i laboratoriów oraz materiałów dydaktycznych do laboratoriów, a także prowadzenie wykładów i laboratoriów na nowych specjalnościach: deweloperskiej (programistycznej), testowanie/ analizy/ wdrożenia oraz inżynieria danych na studiach II stopnia na kierunku Informatyka, podzielona na 20 części: Specjalność Deweloperska (programistyczna): Część 1 – Przedmiot: Systemy klasy enterprise – Frameworki biznesowe; Część 2 – Przedmiot: Systemy klasy enterprises – persystencja; Część 3 – Przedmiot: Nowoczesna architektura systemów; Część 4 – Przedmiot: WEB development; Część 5 – Przedmiot: Data Science&Cloud Computing; Część 6 – Przedmiot: Test Automation Craftsmanship; Część 7 – Przedmiot: Software Craftsmanship – narzędzia i metodyki; Część 8 – Przedmiot: Akceleracja Biznesowa; Specjalność Testowanie/ analizy/ wdrożenia: Część 9 – Przedmiot: Taktyczne i strategiczne modelowanie biznesowe; Część 10 – Przedmiot: Metodyki prowadzenia projektów; Część 11 – Przedmiot: Wprowadzenie do testowania; Część 12 – Przedmiot: Quality Assurance; Część 13 – Przedmiot: Integracja aplikacji; Część 14 – Przedmiot: Systemy transakcyjne i analityczne; Część 15 – Przedmiot: Test automation – narzędzia i metodyki; Część 16 – Przedmiot: Data Protection; Specjalność Inżynieria danych: Część 17 – Przedmiot: Systemy wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem; Część 18 – Przedmiot: Wizualizacja danych procesowych; Część 19 – Przedmiot: Systemy reprezentacji wiedzy; Część 20 – Przedmiot: Modelowanie struktur i procesów. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ odpowiednio dla części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ).W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. 2. Dokumenty potwierdzające doświadczenie wskazanej osoby, skierowanej do realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf