Opracowanie koncepcji wortalu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości z założeniem docelowego przekształcenia wortalu w platformę cyfrową


Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-507 Warszawa, Plac Trzech Krzyży
 • Telefon/fax: tel. +48222500130 , +48222737190
 • Data zamieszczenia: 2018-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  Plac Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48222500130 , +48222737190
  REGON: 36 92 67 361
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpit.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie koncepcji wortalu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości z założeniem docelowego przekształcenia wortalu w platformę cyfrową
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie koncepcji wortalu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości z założeniem docelowego przekształcenia wortalu w platformę cyfrową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ, b) oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzorów stanowiących odpowiednio Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ, c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, d) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. e) wykaz osób do oceny w kryterium „Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia” sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7a do SIWZ. Uwaga: a) do oceny w kryterium „Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia” muszą zostać przedstawione te same osoby co wskazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 4.2.3.2 SIWZ, b) wykaz osób wymieniony w pkt 7.15 lit. e) nie należy do dokumentów, o których mowa w art. 25 ustawy i w wypadku niezłożenia go wraz z ofertą lub złożenia dokumentu wadliwego, Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawców do jego uzupełnienia. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf