Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Batorz w 2018 roku


Urząd Gminy Batorz ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Gminy Batorz
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 23-320 Batorz, Batorz Pierwszy
 • Telefon/fax: tel. 15 8745134, 8745139, , fax. 158 745 134
 • Data zamieszczenia: 2017-12-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Batorz
  Batorz Pierwszy 52A
  23-320 Batorz, woj. lubelskie
  tel. 15 8745134, 8745139, , fax. 158 745 134
  REGON: 53521500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.batorz.gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Batorz w 2018 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) powierzchna gminy - 70,81 km2 2) gmina wiejska, zabudowa zwarta z przewagą zabudowy kolonijnej 3) liczba mieszkańców wynosi około. - 3400 4) w skład gminy wchodzi 14 miejscowości 5) liczba nieruchomości zamieszkałych wynosi 762, w tym jednorodzinnych - 761, wielorodzinnych - 1 (przy minimum 4 wyodrębnionych lokalach); 6) W roku 2016 na terenie Gminy Batorz zebrano 132,42 MG odpadów zmieszanych oraz 60,31 segregowanych, w roku 2017 według stanu na dzień 31.11.2017 zebrano 134,49 MG odpadów zmieszanych oraz 53,98 MG odpadów segregowanych.7) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia liczba gospodarstw domowych może ulec zmianie, w wyniku oddania do użytku i zamieszkania nowych budynków lub wyludnienia. Wahania liczby gospodarstw domowych Wykonawca winien uwzględnić w kalkulacji ceny dla przedmiotowego zamówienia. 8) Zbiórka, wywóz i zagospodarowanie odpadów powinny odbywać się zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2012-2017, Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Batorz oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 9) Zamawiający udostępni Wykonawcy wykaz nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady zmieszane. Zakładana ilość kilometrów w ciągu miesiąca jaką muszą pokonać pojazdy wykonawcy w celu odbioru odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie wyniesie ok. 50 km, przy założeniu, że początek i koniec każdej trasy znajduje się na terenie miejscowości Błażek. Trasy nie uwzględniają odległości do instalacji zagospodarowania odpadów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający uzna : posiadanie aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013r. poz. 21); wpisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Batorz, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.);
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, 2) Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym, 3) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf