Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Piszczac w roku 20


Gmina Piszczac ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Piszczac
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 21530 Piszczac, ul. Włodawska
 • Telefon/fax: tel. 083 3778018 w. 33
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Piszczac
  ul. Włodawska 8
  21530 Piszczac, woj. lubelskie
  tel. 083 3778018 w. 33
  REGON: 3023763500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.piszczac.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Piszczac w roku 20
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1 Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy oraz utworzenie i prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w którym przyjmowane będą co najmniej takie odpady komunalne jak: • przeterminowane leki i chemikalia, • zużyte baterie i akumulatory, • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, • meble i inne odpady wielkogabarytowe, • zużyte opony, • odpady zielone, • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru transportu i zagospodarowania przekazanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych każdej ilości następujących rodzajów odpadów komunalnych: 1. METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – pojemnik lub worek żółty 2. PAPIER – pojemnik lub worek niebieski 3. SZKŁO – pojemnik lub worek zielony 4. ODPADY BIODEGRADOWALNE – pojemnik lub worek brązowy 5. ODPADY ZMIESZANE – pojemnik lub worek czarny 6. POPIÓŁ 7. MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE 8. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY, Szacunkowa masa odpadów, które mogą zostać odebrane i zagospodarowane w czasie świadczenia zamówienia to: 250 Mg odpadów niesegregowanych i 120 Mg odpadów segregowanych. Pojemniki wrzutowe i worki w ustalonym dniu odbioru odpadów w poszczególnych miejscowościach mieszkańcy będą dostarczać do ciągów komunikacyjnych. Dane o ilości nieruchomości i wytwarzanych odpadów mogą ulec zmianie w wyniku zasiedlenia nowych budynków lub wyludnienia oraz w wyniku ograniczania wytwarzania odpadów przez mieszkańców. Z tytułu zmniejszenia lub zwiększenia ilości odebranych odpadów Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia. Odpady zmieszane oraz zbierane selektywnie będą gromadzone we własnych pojemnikach lub workach przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych. Należy oszacować koszty utworzenia prowadzenia stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wykonawca poprzez przekazanie do instalacji przetwarzania odpadów wskazanych w opisie zamówienia z nieruchomości położonych na terenie Gminy Piszczac, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1289)) oraz zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piszczac. Obowiązkiem Wykonawcy jest przekazywanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości oraz zgromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Białej Podlaskiej, w celu odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w zakresie posiadanego przez tenże zakład pozwolenia zintegrowanego, a w przypadku odmowy przyjęcia przez Zakład – do instalacji zastępczych wskazanych w Uchwale Nr XXVIII/479//2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ,, Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017”. Częstotliwość i sposób pozbywania odpadów komunalnych, z terenu nieruchomości zamieszkałych, określony zostanie w harmonogramie opracowanym przez przedsiębiorcę. 2.2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych, zostanie dostarczony właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę, który zostanie wyłoniony do świadczenia usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych. 2.3. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych będzie uwzględniał niżej opisaną częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych: 1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej: a) Metale i tworzywa sztuczne – raz w miesiącu b) Papier – raz w miesiącu c) Szkło – raz w miesiącu d) Odpady biodegradowalne – co dwa tygodnie w okresie kwiecień - październik, co miesiąc w pozostałym okresie roku kalendarzowego e) Odpady zmieszane – co dwa tygodnie w okresie kwiecień - październik, co miesiąc w pozostałym okresie roku kalendarzowego 2) z obszarów o zabudowie wielorodzinnej: a) Metale i tworzywa sztuczne –raz w miesiącu b) Papier – raz w miesiącu c) Szkło – raz w miesiącu d) Odpady biodegradowalne – co tydzień e) Odpady zmieszane – co tydzień 3) z dróg, przystanków autobusowych, parków, placów publicznych – dwa razy w tygodniu; 4) baterie i przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony co najmniej dwa razy w roku w terminie wyznaczonym w harmonogramie, bądź na bieżąco w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów. Obszar gminy zajmuje 170,12 km2, w skład Gminy Piszczac wchodzi 22 miejscowości: Piszczac, Chotyłów, Dąbrowica Mała, Dobrynka, Janówka, Piszczac Drugi, Piszczac Pierwszy, Piszczac Trzeci, Kościeniewicze, Nowy Dwór, Ortel Królewski Pierwszy, Ortel Królewski Drugi, Piszczac-Kolonia, Połoski, Połoski Nowe, Połoski Stare, Popiel, Trojanów, Wólka Kościeniewicka, Wyczółki, Zahorów, Zalutyń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) jest wpisany do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Piszczac w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; b) posiada zezwolenie na transport odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych odpadów komunalnych; c) jest wpisany do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Wykonawca dołączy uwierzytelnione kopie przedmiotowych dokumentów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf