Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów


Urząd Gminy Aleksandrów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Gminy Aleksandrów
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 23408 Aleksandrów,
 • Telefon/fax: tel. 846 875 002
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Aleksandrów
  23408 Aleksandrów, woj. lubelskie
  tel. 846 875 002
  REGON: 95001432800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugaleksandrow.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu zgodnych z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Na terenie Gminy Aleksandrów dominuje zabudowa jednorodzinna. Szacunkowa liczba gospodarstw domowych wynosi 658, w tym 25 gospodarstw domowych jednoosobowych. W gminie na obszarze 54,26 km2, znajdują się następujące miejscowości: Aleksandrów Pierwszy, Aleksandrów Drugi, Aleksandrów Trzeci, Aleksandrów Czwarty, Aleksandrów ul. Słoneczna; Aleksandrów ul. Wesoła; Aleksandrów ul. Klonowa, Bukowiec, Margole, Podlas, Sigła, Trzepietniak. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia liczba gospodarstw domowych może ulec zmianie. Wahania liczby gospodarstw domowych Wykonawca winien uwzględnić w kalkulacji ceny ryczałtowej dla przedmiotowego zamówienia. Szacunkowa ilość odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie Gminy Aleksandrów, w latach 2014-2016 wyniosła : Rodzaj odpadów Ilość odpadów odebranych [Mg] w 2014 r. w 2015 r. w 2016 r. Selektywnie zebrane odpady komunalne ogółem 111,7 141,8 134,54 Selektywnie zebrane odpady komunalne z podziałem na frakcje: Papier i tektura (kod: 20 01 01) 8,3 3,8 6,69 Szkło (kod: 20 01 02) 42,1 45,8 37,72 Tworzywa sztuczne (kod: 20 01 39) 27,2 52,4 24,3 Metale (kod: 20 01 40) 10,2 8,8 17,74 Odpady podlegające biodegradacji (kod: 20 02 01) 0,6 0,7 0,76 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (kod: 20 01 35) 3,1 2,6 3,71 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 (kod: 20 01 36) 0,6 1,6 1,66 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 (kod:20 01 34) 0,1 - 0,08 Odpady wielkogabarytowe (kod: 20 03 07) 7,5 4,5 15,04 Zużyte opony (kod: 16 01 03) 4,1 12,5 19,22 Odpady betonu oraz gruzu z rozbiórek i remontów (kod:17 01 01) 7,9 9,1 7,62 Zmieszane odpady komunalne (kod: 20 03 01) 129,3 148,5 165,3 Podanie powyższych ilości przez Zamawiającego ma charakter pomocniczy i nie może stanowić podstawy do składnia roszczeń przez Wykonawcę w przypadku różnic w ilościach zebranych odpadów w trakcie trwania obowiązującej umowy. Na terenie Gminy Aleksandrów obowiązywał będzie system mieszany pojemnikowo – workowy zbiórki odpadów komunalnych tj. odpady komunalne będą gromadzone w pojemnikach na odpady i workach. Wykonawca zapewnia odbiór odpadów komunalnych w każdej ilości przygotowanej przez właściciela nieruchomości w dniu zbiórki z uwzględnieniem przepisów zawartych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r., poz. 3694). 2.3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 4 do SIWZ 2.4. Rozwiązania równoważne. Jeżeli w niniejszej SIWZ oraz w załączonych do niej dokumentach opisano przedmiot zamówienia ze wskazaniem określeń/oznaczeń o których mowa w art. 29 ust 3 i art. 30 ust 1-3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie „lub równoważny”, „równoważnie opisywanym”. Zgodnie z art. 30 ust 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art.30 ust. 5 ustawy). 2.5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 2.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). 10.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 10.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Księżpolu, Nr konta bankowego: 60 9614 0008 2001 0001 3114 0001 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: IGK.271.13.2017 ” Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 10.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 10.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 10.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 10.7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 10.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy. 10.9. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów , potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach kreślonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 10.14. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca udokumentuje, że: - jest wpisany do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Aleksandrów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) - posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) lub równoważne wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy); 4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty 5) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf