Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Dorohusk w 2018r


Gmina Dorohusk z siedzibą w Dorohusku-Osadzie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Dorohusk z siedzibą w Dorohusku-Osadzie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 22-175 Dorohusk, Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 82 5661089 w. 20 , fax. 825 661 061
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dorohusk z siedzibą w Dorohusku-Osadzie
  Niepodległości 50
  22-175 Dorohusk, woj. lubelskie
  tel. 82 5661089 w. 20, fax. 825 661 061
  REGON: 53787500000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Dorohusk w 2018r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Dorohusk w 2018r.” 2. Charakterystyka Gminy Dorohusk Gmina Dorohusk liczy 6459 mieszkańców objętych system, około 2000 gospodarstw domowych i nieruchomości niezamieszkałych z następujących miejscowości: Brzeźno, Berdyszcze, Dorohusk Osada, Dorohusk, Ludwinów, Kępa, Olenówka, Rozkosz, Świerże, Swierże Kolonia, Wólka Okopska, Zalasocze, Zamieście, Dobryłówka, Husynne, Kolemczyce, Kroczyn, Pogranicze, Mościska, Ladeniska, Michałówka, Majdan Skordiowski, Skordiów, Stefanów, Puszki, Teosin, Turka, Myszkowiec, Okopy, Okopy Kolonia, Ostrów, Zanowinie. Powierzchnia Gminy Dorohusk wynosi : 192,42 km2.Szacunkowa ilość wytwarzanych odpadów w okresie trwania zamówienia / 12 m-cy/ ok. 1500 Mg, w tym odpady zmieszane i gromadzonych w sposób selektywny. Ilość odpadów podana powyżej jest orientacyjna, wynika ze sprawozdań za lata ubiegłe i bieżących szacunków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dział III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Składający ofertę Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 ze zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: BS Leśniowice O/Dorohusk 38 8195 0009 2002 0030 0025 0023. Jako tytuł wpłaty należy wpisać Wadium- Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Dorohusk w 2018r. 4. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 5. Wadium zostanie zwrócone lub zatrzymane zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: a) gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych b) okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 8. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: a) poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych, b) poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy w zakresie warunku wykażą, posiadanie zezwolenia/licencji na odbiór i transport odpadów obejmującego odpady będące przedmiotem zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 4. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf