Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Krzczonów


GMINA KRZCZONÓW ogłasza przetarg

 • Zamawiający: GMINA KRZCZONÓW
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 23-110 Krzczonów, Spokojna
 • Telefon/fax: tel. +48(81)5664051, +48(81)5664079 , fax. +48(81)5664079
 • Data zamieszczenia: 2018-01-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA KRZCZONÓW
  Spokojna 7
  23-110 Krzczonów, woj. lubelskie
  tel. +48(81)5664051, +48(81)5664079, fax. +48(81)5664079
  REGON: 431019655
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzczonow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Krzczonów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Krzczonów w 2018 roku od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, odbiór i transport odpadów gromadzonych w sposób selektywny z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, wyposażenie właścicieli nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów oraz nieruchomości wielorodzinne w pojemniki do zbiórki bioodpadów 4 szt..Dane dotyczące Gminy Krzczonów, istotne z punktu widzenia zamówienia: Obszar Gminy Krzczonów wynosi 128 km2, w skład gminy Krzczonów wchodzi 25 miejscowości: Antoniówka, Boży Dar, Gierniak, Kosarzew Dolny, Kosarzew Górny, Kosarzew Stróża, Krzczonów, Krzczonów Pierwszy, Krzczonów Drugi, Krzczonów Trzeci, Lewandowszczyzna, Nowiny Żukowskie, Majdan Policki, Olszanka, Piotrkówek, Policzyzna, Pustelnik, Sobieska Wola Pierwsza, Sobieska Wola Druga, Teklin, Walentynów, Zielona, Żuków Pierwszy, Żuków Drugi, Żuków Kolonia. Na terenie gminy Krzczonów zamieszkuje około 3900 mieszkańców, w tym w zabudowie wielorodzinnej około 76 mieszkańców. Liczba nieruchomości, z których należy odebrać odpady wynosi na dzień ogłoszenia przetargu 1307: w tym 1261 w zabudowie jednorodzinnej i 46 w zabudowie wielorodzinnej. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości punktów odbioru odpadów, która w ciągu realizacji zamówienia może ulec zmianie W dniu podpisania umowy zostanie dostarczony Wykonawcy dokładny wykaz nieruchomości z których należy odebrać odpady komunalne. Powyższe dane o ilości osób zamieszkałych mogą ulec zmianie na skutek ruchu ludności. Liczba nieruchomości zamieszkałych może ulec zmianie w wyniku oddania do użytku i zamieszkania nowych budynków lub wyludnienia. Z analizy złożonych deklaracji wynika, że w około 97% nieruchomości odpady komunalne będą gromadzone w sposób selektywny. Około 95% właścicieli nieruchomości zadeklarowało indywidualne kompostowanie odpadów biodegradowalnych. W 2016 r. z terenu gminy Krzczonów z nieruchomości zamieszkałych odebrano: - 18,00 Mg odpadów wielkogabarytowych (w tym 1,88 Mg z PSZOK), - 8,04 Mg sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w tym 0,3 Mg z PSZOK), - 25,76 Mg opon (w tym 4,34 Mg z PSZOK), - 42,2 Mg szkła,- 1,14 Mg odpadów budowlanych (z PSZOK),- 287,74 Mg zmieszanych odpadów komunalnych,- 39,08 Mg odpadów zebranych selektywnie. W 2017 r. do dnia 30.10.2017 r. z terenu gminy Krzczonów z nieruchomości zamieszkałych Krzczonów odebrano: - 18,84 Mg odpadów wielkogabarytowych, - 8,36 Mg sprzętu elektrycznego i elektronicznego, - 29,84 Mg opon, - 33,34 Mg szkła, - 0,088 Mg leki (z PSZOK), - 6,04 Mg odpadów budowlanych(z PSZOK),- 262,22 Mg zmieszanych odpadów komunalnych, - 33,05 Mg odpadów zebranych selektywnie.Szacunkowa ilość odpadów do odebrania od właścicieli nieruchomości w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. – 480 Mg. Szacunkowa ilość odpadów przeznaczonych do odbioru i transportu, może ulec zmianie. Szacunkowe dane mają pomóc w przygotowaniu oferty. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w trakcie realizacji zamówienia rozbieżności między podaną szacunkową a zebraną faktycznie przez Wykonawcę ilością odpadów. Wynikłe rozbieżności nie mogą stanowić podstawy ewentualnych roszczeń względem Zamawiającego. Wykonawca przed złożeniem oferty musi mieć świadomość, że dokonując na podstawie podanych wartości obliczeń uwzględnia ryzyko ich zmian w trakcie wykonywania zamówienia. 2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać następujące rodzaje odpadów komunalnych: 1) Zmieszane odpady komunalne. 2) Odpady zebrane selektywnie: - opakowania z papieru i tektury, papier i tektura, - opakowania ze szkła, szkło,- opakowania z metali, metale, opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, - odpady biodegradowalne. a) Odpady w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej zbierane będą w czterech workach w następujących kolorach: niebieskim z napisem PAPIER, żółtym z napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, zielonym z napisem SZKŁO, brązowym z napisem BIO. b) Odpady w zabudowie wielorodzinnej zbierane będą w trzech workach w następujących kolorach: niebieskim z napisem PAPIER, żółtym z napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, zielonym z napisem SZKŁO,oraz pojemnikach brązowych z napisem BIO. Wykonawca zobowiązany jest również do odbioru i zagospodarowania odpadów gromadzonych w sposób selektywny z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych usytuowanego w miejscowości Krzczonów ul. Spółdzielcza 7 takich jak: odpady komunalne ulegające biodegradacji, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony. 3. Odbioru odpadów wymienionych w ust. 2 należy wykonywać różnymi samochodami dla poszczególnych frakcji odpadów tj. zmieszane odpady komunalne, selektywnie zebrane odpady komunalne. 4. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne z następującymi częstotliwościami: 1) Zmieszane odpady komunalne i odpady zbierane selektywnie: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło a) Zabudowa jednorodzinna: raz w miesiącu. b) Zabudowa wielorodzinna: raz w miesiącu. 2) Odpady zbierane selektywnie: odpady biodegradowalne a) Zabudowa jednorodzinna: raz w miesiącu. b) Zabudowa wielorodzinna (adresy ul. Żeromskiego 26, ul. Leśna 3, ul. Spółdzielcza 1, ul. Spokojna 5): raz w miesiącu w okresach od stycznia do marca i od października do grudnia, dwa razy w miesiącu od kwietnia do września. c) na zgłoszenie zamawiającego odbiór odpadów biodegradowalnych drugi raz w miesiącu z zabudowy jednorodzinnej, położonej w centrum Krzczonowa (maksymalnie do 10 punktów odbioru), w terminach odbioru z zabudowy wielorodzinnej, w miesiącach od kwietnia do września.) 5.Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów zgromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na zgłoszenie Zamawiającego (telefonicznie, e-mailem bądź faksem) nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 6. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w ustalonych w harmonogramie usuwania odpadów komunalnych terminach z zastrzeżeniem, że odbiór w/w odpadów musi odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00 – 19.00. 7. Wykonawca zobowiązany jest przygotować (po podpisaniu umowy) harmonogram odbioru odpadów komunalnych, zgodny z częstotliwością ich odbioru wymienioną w ust. 4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie każdego właściciela nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy o harmonogramie odbioru odpadów komunalnych niezwłocznie po podpisaniu umowy jednak nie później niż 7 dni przed pierwszym odbiorem oraz o każdorazowej zmianie tego harmonogramu. Wykonawca w harmonogramie zawrze zapis, że właściciel gospodarstwa ma obowiązek wystawić pojemnik w dniu przewidzianego odbioru do godz. 700, a niezastosowanie się do powyższego obowiązku będzie skutkowało nie odebraniem odpadów. 8. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru każdej ilości odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości w pojemnikach o pojemności 120 l, (również w zabudowie wielorodzinnej), workach 120 l z folii LDPE przeznaczonych na gromadzenie odpadów w sposób selektywny oraz pojemnikach 240l, 1100l przeznaczonych na odpady biodegradowalne. Pojemniki na zmieszane odpady komunalne dostarczone są mieszkańcom przez zamawiającego. Dopuszcza się możliwość dostawienia zmieszanych odpadów komunalnych w workach koloru czarnego o pojemności do 120 l. 9. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia w dniu odbierania odpadów, właścicieli nieruchomości od których, odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny w worki 120 l z folii LDPE o grubości nie mniej niż 60 mikronów: - worki na plastik i aluminium w kolorze żółtym z napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, - worki na makulaturę w kolorze niebieskim z napisem PAPIER, - worki na szkło bezbarwne i kolorowe w kolorze zielonym z napisem SZKŁO, - worki na odpady biodegradowalne w kolorze brązowym z napisem BIO (nie dotyczy nieruchomości wielorodzinnych: ul. Żeromskiego 26, ul. Leśna 3, ul. Spółdzielcza 1, ul. Spokojna 5) . Po otrzymaniu od zamawiającego dokładnego wykazu nieruchomości przy pierwszym odbiorze odpadów Wykonawca winien dostarczyć właścicielowi nieruchomości min. po dwa worki każdego koloru (tj. niebieskie, żółte, zielone, brązowe). Kolejne worki dostarczane będą w systemie: za każdy odebrany napełniony worek Wykonawca pozostawia worek pusty. W przypadku zgłoszenia przez mieszkańców zapotrzebowania na większą ilość worków, pozostawienie odpowiednio większej ilości. Wykonawca w ramach usługi dostarczy do Urzędu Gminy Krzczonów po 100 sztuk worków każdego koloru tzw. pakiet awaryjny i będzie uzupełniał stan worków w razie ich braku po uzgodnieniu tego faktu z zamawiającym. 10. Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia dla zabudowy wielorodzinnej (na okres trwania umowy) pojemników na odpady biodegradowalne koloru brązowego z napisem BIO i dostarczenia ich niezwłocznie po podpisaniu umowy do nieruchomości: - nieruchomość ul. Żeromskiego 26 - pojemnik na odpady ulegające biodegradacji o pojemności 1100l, - nieruchomość ul. Leśna 3 - pojemnik na odpady ulegające biodegradacji o pojemności 240l, - nieruchomość ul. Spółdzielcza 1 - pojemnik na odpady ulegające biodegradacji pojemności 240l, - nieruchomość ul. Spokojna 5 - pojemnik na odpady ulegające biodegradacji o pojemności 240l, 11. Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie do wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, położonego w miejscowości Krzczonów, ul. Spółdzielcza 7, w:- pojemnik na odpady ulegające biodegradacji o pojemności 1100l- pojemnik na chemikalia i odpady niebezpieczne o pojemności 1100l- pojemnik na odpady budowlane i remontowe - kontener KP-7. Wyżej wymienione pojemniki pozostają własnością wykonawcy a zamawiający winien utrzymywać je w należytym stanie technicznym. Dopuszcza się zużycie pojemników będące wynikiem normalnej eksploatacji, za które zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, a wykonawcy nie przysługują roszczenia z tego tytułu. 12. Wykonawca zobowiązany jest powiadamiać Zamawiającego o: a) adresach nieruchomości potencjalnie zamieszkałych, na których powstały odpady, nieujętych w bazie adresowej przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego; b) przypadkach, w których w strumieniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych znajduje się szacunkowo ponad 10% odpadów: papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali, opakowań z metali oraz opakowań wielomateriałowych, szkła i opakowań ze szkła (dotyczy nieruchomości, na których zadeklarowano prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów); c) przypadkach przepełniania znajdujących się na terenie nieruchomości pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych;13. Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela nieruchomości obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku ich niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie pisemnie poinformować o tym Zamawiającego, nie później niż w ciągu 3 dni. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację filmową lub zdjęciową umożliwiającą identyfikację nieruchomości z rejestracją daty i godziny. Wykaz nieruchomości prowadzących selektywne zbieranie odpadów komunalnych Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 14. Obowiązkiem Wykonawcy będzie również posprzątanie miejsca wokół pojemników, gdy zajdzie taka potrzeba, między innymi poprzez uporządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, worków, pojazdów w trakcie realizacji wywozu. Obowiązkiem wykonawcy będzie zabranie dostawionych przy pojemnikach worków z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi. 15. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji reklamacji (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, niedostarczenie worków na odpady segregowane itp.) w przeciągu 48 godzin od otrzymania telefonicznego zawiadomienia od Zamawiającego. O wykonaniu reklamacji należy niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.16. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować 1 raz w pierwszym półroczu 2018 r. oraz 1 raz w drugim półroczu 2018 r. zbiórkę: sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych z terenu wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Krzczonów. Harmonogram zbiórki zostanie ustalony po podpisaniu umowy. 17. Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Krzczonów. Usługa obejmuje zapewnienie przez Wykonawcę dojazdu do punktów trudnodostępnych (szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu) poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z punktów adresowych o problematycznej lokalizacji wynikających ze złych parametrów technicznych dróg. Wykonawca zapewni odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, gdzie dojazd do posesji dla ciężkiego sprzętu specjalistycznego będzie utrudniony, pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, bądź w każdy inny sposób gwarantujący skuteczny odbiór odpadów. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. UWAGA: Wykonawca przed złożeniem oferty winien dokonać wizji w terenie w celu zapoznania się z warunkami lokalnymi i specyfiką terenu gminy Krzczonów. Trudne warunki dojazdu nie będą podstawą do zwiększenia wynagrodzenia. 18. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 19. W przypadku posiadania przez Wykonawcę umów na odbiór odpadów z właścicielami nieruchomości niezamieszkałych zakazuje się ich odbioru i transportu w terminach odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych. 20.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli, czy przed rozpoczęciem zbiórki odpadów z terenu Gminy Krzczonów środek transportu przeznaczony do odbioru odpadów jest pusty. 21. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu raz w miesiącu, kart przekazania odpadów do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. 22. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania półrocznych sprawozdań, o którym mowa w art. 9n ust. 1 - 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy. Sprawozdanie zawiera informacje o masie : 1) poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości. 2) pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania powstałych z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych. 3) odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi. 4) odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku. 23. W celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w pkt. 22 Wójt Gminy Krzczonów może zobowiązać Wykonawcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów. 24. Wykonawca zobowiązany jest do: a) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego,b) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych, c) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów, d) posiadania odpowiednio usytuowanej i wyposażonej bazy magazynowo - transportowej - z zachowaniem wszystkich wymogów wynikających z przepisów rozporządzenia ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013, poz. 122). 25. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez ykonawca/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.), dotyczących odbioru i transportu odpadów komunalnych, w ilości zapewniającej zgodną z warunkami SIWZ realizację przedmiotowego zamówienia. Dla udokumentowania tego faktu, Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub umowy z Podwykonawcą złoży Zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie, że osoby wykonujące bezpośrednią czynność przy realizacji zamówienia są zatrudnione u Wykonawcy lub Podwykonawcy na podstawie umowy o pracę. Ponadto dla udokumentowania tego faktu, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego Wykonawca/Podwykonawca, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania, przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę ze wskazaniem czynności jakie te osoby wykonują. Sankcje z tytułu nie spełnienia ww. wymagań, zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 26. Zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Krzczonów. 27. Wszystkie odpady komunalne zebrane z terenu gminy Krzczonów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach w godzinach pracy tej instalacji, z zastrzeżeniem, iż odpady zebrane według harmonogramu na dany dzień mają trafić do RIPOK tego samego dnia. W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w Bełżycach lub braku mocy przerobowej, uniemożliwiającej odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, odpady te przekazuje się do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Kraśniku lub w dalszej kolejności do instalacji zastępczych obsługi tego regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w Bełżycach selektywnie zebrane odpady komunalne należy przekazywać do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.). 28. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności zgodnie z przepisami prawa w szczególności: - ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zmian.) wraz z przepisami wykonawczymi, - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, - ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1688 z późn. zm), - ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666 z późn. zm.), - Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017 (uchwała Nr XXIV/396/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012 r.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać: a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art.. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm. ) w zakresie wszystkich odpadów objętych niniejszym postępowaniem. b) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na podstawie ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688) w zw. z art. 49 ust. 1 ustawy z 14.12.2012 o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz.1987 ze zm.) c) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz.1987 ze zm.), w zakresie odpadów objętym zamówieniem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf