Odbieranie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Radzyń Podlaski


Miasto Radzyń Podlaski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Radzyń Podlaski
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 21300 Radzyń Podlaski, ul. Warszawska
 • Telefon/fax: tel. 83 351 24 60 , fax. 83 352 80 85
 • Data zamieszczenia: 2018-02-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Radzyń Podlaski
  ul. Warszawska 32
  21300 Radzyń Podlaski, woj. lubelskie
  tel. 83 351 24 60, fax. 83 352 80 85
  REGON: 3023744000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbieranie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Radzyń Podlaski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Radzyń Podlaski oraz zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie do którego wykonawca posiada tytuł prawny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ z dnia 6 lutego 2018r., znak: WRG.271.1.2018.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 15 000,00 zł, słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2018r., poz. 110, z późn. zm.). 3. Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 15 lutego 2018 r. do godz. 10:00. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Radzyń Podlaski nr 56 8046 0002 2001 0000 0446 0001 w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim. 5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, termin wniesienia wadium będzie uznany za zachowany tylko wtedy, gdy uznanie rachunku bankowego zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert. 6. Dowód wniesienia wadium wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna obowiązuje dołączenie do oferty oryginału dokumentu. Dowód wniesienia wadium stanowi załącznik oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej obejmującej przedmiot zamówienia i w tym zakresie: a) są wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski, b) posiadają zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21, z późn. zm.), w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, c) posiadają zezwolenia wydane na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21, z późn. zm.) na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. b i pkt 34 tejże ustawy, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 SIWZ: 1) lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13,14 i 21; 2) lit. b – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w § 11 ust. 8 pkt 1 i pkt 2 lit. b SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 8 SIWZ , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy § 11 ust. 9 SIWZ stosuje się odpowiednio. 4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 11 ust. 1 pkt 3 lit. a SIWZ, składa dokument, o którym mowa w § 11 ust. 8 pkt 1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy § 11 ust. 9 SIWZ stosuje się odpowiednio. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji (po otwarciu ofert), o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, samodzielnie przekaże zamawiającemu (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, z późn.zm.), z innymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu – wzór określono w załączniku nr 8 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf