Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława w roku 2018


Gmina Miejska Iława ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miejska Iława
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 14200 Iława, ul. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. (089) 6490159, 6490101 , fax. (089) 649 26 31
 • Data zamieszczenia: 2018-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Iława
  ul. Niepodległości 13
  14200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (089) 6490159, 6490101, fax. (089) 649 26 31
  REGON: 52437000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.umilawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych pionowych oraz oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Gminę Miejską Iława w roku 2018
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na naprawach (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych, pionowych oraz wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Urząd Miasta Iławy w roku 2018. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „przedmiotem zamówienia”. 2. Przedmiot zamówienia składa się z trzech części: 1) Część 1 - remonty nawierzchni utwardzonych dróg i chodników ulic Iławy: a) Przedmiot obejmuje naprawy (remonty cząstkowe) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników ulic Iławy będących w zarządzie Urzędu Miasta Iławy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (SST) - załącznik nr 7A do SIWZ, tabeli elementów rozliczeniowych (formularz cenowy załącznik nr 1a do SIWZ), oraz wzorze umowy dla części 1 (załącznik nr 6a do SIWZ) wraz załącznikami. b) Nazwa kodu dotyczącego przedmiotu zamówienia określona we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg, 2) Część 2 - remonty oznakowania pionowego: a) Przedmiot obejmuje remont oznakowania pionowego oraz wbudowanie nowych oznakowań pionowych ulic Iławy będących w zarządzie Urzędu Miasta Iławy oraz oznakowań z nazwami ulic na terenie Miasta Iławy b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (SST) załącznik nr 7B do SIWZ, SIWZ, tabeli elementów rozliczeniowych (formularz cenowy - Załącznik nr 1b do SWIZ) oraz wzorze umowy dla części 2 (załącznik nr 6b do SIWZ) wraz załącznikami. c) Tarcze znaków drogowych odblaskowe muszą odpowiadać wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220. poz.2181 z późn. zm.), d) Demontowane tarcze znaków, słupki, rozebrane fundamenty itd. Wykonawca przetransportuje na składowisko materiałów rozbiórkowych przy ul. Komunalnej w Iławie (Zamawiający nie posiada miejsca na składanie zniszczonego i wyeksploatowanego oznakowania). Ww. transport uwzględnia załadunek i rozładunek elementów oznakowania w miejscu docelowym i musi być ujęty w cenie oferty. e) Nazwa kodu dotyczącego przedmiotu zamówienia określona we Wspólnym Słowniku Zamówień: 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych, 3) Część 3 - wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Iławy - przedmiot zamówienia obejmuje a) Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową. b) Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową. c) Wykonanie badań, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (SST), d) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (SST) załącznik nr 7C do SIWZ, SIWZ, tabeli elementów rozliczeniowych (formularz cenowy - Załącznik nr 1c do SIWZ) oraz wzorze umowy dla części 2 (załącznik nr 6c do SIWZ) wraz załącznikami. e) Nazwa kodu dotyczącego przedmiotu zamówienia określona we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV 45233221-4 - malowanie nawierzchni, 45233000-9 - oznakowanie poziome 3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 4. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w SST oraz SIWZ i wzorach umów pod warunkiem, że zagwarantują uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SST oraz SIWZ i wzorach umów robót oraz będą zgodne pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, itd.), 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, stanowiących załącznik nr 7A, 7B, 7C do SIWZ. W przywołanych w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym ww. dokumentach 6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 7. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac (część 1-3): zagęszczanie, przywiezienie materiałów, wyrównywanie dróg, układanie nawierzchni, demontaż i montaż znaków drogowych, osadzanie znaków drogowych, malowanie nawierzchni, i inne roboty ogólnobudowlane, o których mowa w SST na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U.2016.1666 z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w załącznikach nr 6a, 6b, 6c do SIWZ - wzorach umów - §9 i §10.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a i/lub 1b i/lub 1c do SIWZ, 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ - tylko w przypadku składania oferty na realizację części 1. 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ 4) Pisemne zobowiązania lub inne dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty. 6) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf