Najem długoterminowy samochodów osobowych na potrzeby Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu


Wielkopolski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wielkopolski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-754 Poznań, Szyperska
 • Telefon/fax: tel. + 48 61 671 7171 , fax. + 48 61 671 7178
 • Data zamieszczenia: 2018-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Szyperska 14
  61-754 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. + 48 61 671 7171, fax. + 48 61 671 7178
  REGON: 365658047
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfr.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Najem długoterminowy samochodów osobowych na potrzeby Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest najem długoterminowy dwóch nowych samochodów osobowych wyprodukowanych w roku 2018 i dwóch samochodów osobowych wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2016 roku na potrzeby Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 488,00 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem zł 00/100)), wniesionym przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda wniesienia wadium w imieniu i na rzecz wszystkich wykonawców. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 359 ze zm.). Uwaga: dokument gwarancji, poręczenia winien zawierać warunki zapłaty wadium Zamawiającemu (okoliczności utraty wadium przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego), tj. gdy: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 4) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Wniesione wadium musi zabezpieczać ofertę Wykonawcy przez cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A. Oddział 32 w Poznaniu, o numerze 91 1090 2590 0000 0001 3401 0067.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf