Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Budowa oraz przebudowa dróg w Gminie Jabłonna


Gmina Jabłonna ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Jabłonna
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-110 Jabłonna, ul. Modlińska
 • Telefon/fax: tel. 22 767 73 32 , fax. 22 774 38 34
 • Data zamieszczenia: 2018-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jabłonna
  ul. Modlińska 152
  05-110 Jabłonna, woj. mazowieckie
  tel. 22 767 73 32, fax. 22 774 38 34
  REGON: 1327044200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jablonna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Budowa oraz przebudowa dróg w Gminie Jabłonna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Budowa oraz przebudowa dróg w Gminie Jabłonna w podziale na 3 części: Część nr 1 – Nadzór inwestorski nad budową drogi ul. Jaśminowej w Rajszewie wraz ze skrzyżowaniem ul. Jaśminowej z ul. Modlińską oraz oświetleniem. Część nr 2 – Nadzór inwestorski nad remontem nawierzchni ul. Piaskowej w Jabłonnie Część nr 3 – Nadzór inwestorski nad remontem ul. Chabrowej i Polnej w Rajszewie I. Zakres przedmiotu zamówienia: 1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją poszczególnych części zadania pn.: „Budowa oraz przebudowa dróg w Gminie Jabłonna”, obejmuje obowiązek zorganizowania, przygotowania oraz sprawowania nadzoru nad procesem inwestycyjnym zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi, a w szczególności poprzez reprezentowanie Zamawiającego na budowie i sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektami i przyjętymi zgłoszeniami wykonania robót budowlanych oraz wydanymi decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, poprzez ustanowienie inspektorów nadzoru posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: dla części nr 1 1) inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, dla części nr 2 i nr 3 1) inżynieryjnej drogowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty należy dołączyć: dokument uprawniający do reprezentacji osoby podpisującej ofertę 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zobowiązanie należy dołączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf