Modernizacja zewnętrzna budynku szkoły przy ul. Moniuszki 41 w Wałbrzychu - kontynuacja


Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 58309 Wałbrzych, ul. Piętnastolecia
 • Telefon/fax: tel. 748 415 730 , fax. 748 435 982
 • Data zamieszczenia: 2018-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki
  ul. Piętnastolecia 24
  58309 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 748 415 730, fax. 748 435 982
  REGON: 28077800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zsm.walbrzych.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Publiczna Szkoła Artystyczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja zewnętrzna budynku szkoły przy ul. Moniuszki 41 w Wałbrzychu - kontynuacja
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budynek, w którym prowadzone będą roboty wykonany został w technologii tradycyjnej murowanej z cegły ceramicznej pełnej. Budynek posiada zabytkowy charakter elewacji - elewacja ceglana licowa z elementami tynkowanymi. Przedmiotowy budynek jest obiektem czterokondygnacyjnym częściowo podpiwniczonym. Powierzchnia zabudowy – 590,00 m2. Dach płaski o konstrukcji drewnianej pokryty papą. Ściany zewnętrzne wykonane są jako murowane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej. Wykończenie zewnętrzne stanowi cegła licowa oraz tynki. W budynku znajduje się stolarka z PCV. Stolarka drzwiowa drewniana. Elewacja ceglana budynku z uwagi na bogatą sztukaterię poddana zostanie renowacji (oczyszczenie i zabezpieczenie elewacji) z odtworzeniem wszystkich uszkodzonych elementów architektonicznych wystroju elewacji oraz wymiana tynków zewnętrznych (tynki w złym stanie technicznym). W zakresie renowacji elewacji z cegły należy wykonać: - oczyszczenie cegły środkiem zmywającym do tynków i farb organicznych ze starej farby, - oczyszczenie spoin ze skruszałej zaprawy na głębokości 2cm, - wzmocnienie całości cegły preparatem głęboko penetrującym - powłoka gruntująca na bazie żywic poliakrylowych, na podłoża mineralne, - uzupełnienie spoin za pomocą fugi - sucha zaprawa wyprodukowana przy użyciu spoiw wiążących oraz frakcjonowanych kruszyw – fuga w kolorze jasnym, - uzupełnienie ubytków cegieł za pomocą zapraw naprawczych wraz z wykonaniem scalenia kolorystycznego, ewentualna wymiana cegieł, - zabezpieczenie elewacji ceglanej przez hydrofobizację preparatem hydrofobizująco-impregnującym, W zakresie remontu elewacji tynkowej należy wykonać: - usunięcie wszystkich tynków elewacji, - zmycie elewacji wodą za pomocą myjki niskociśnieniowej, - wzmocnienie podłoża na całości tynków za pomocą głęboko penetrującej powłoki gruntującej, - naturalne tynki mineralne paroprzepuszczalne, -pokrycie całości tynków trasową zaprawą z dodatkiem włókien wzmacniających, - gruntowanie wykonanych tynków, - malowanie dwukrotne farbą silikonową. Ponadto w zakresie prac jest również przemurowanie komina, remont drewnianych okapów, rozeta elewacyjna boczna prawa, obróbki blacharskie, wymiana częściowa zewnętrznej stolarki drzwiowej. Szczegółowe zakresy poszczególnych prac i technologie wykonania zawiera dokumentacja projektowa, która jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymaganie dotyczące wadium 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: - 11 250,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100 złotych). 2. Wadium może być wniesione w sposób przewidziany w art. 45 ust. 6 Ustawy. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 21 1010 1674 0056 6913 9120 0000 – z zaznaczeniem na przelewie: „Przetarg – elewacja Moniuszki”. 4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert) znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „oryginał wadium”, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). 6. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. Art. 46 ust. 4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Art. 46 ust. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf