Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rusocicach


Urząd Gminy Czernichów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Gminy Czernichów
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 32-070 Czernichów, ul. Gminna
 • Telefon/fax: tel. 122 702 105 , fax. 122 702 324
 • Data zamieszczenia: 2018-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Czernichów
  ul. Gminna 1
  32-070 Czernichów, woj. małopolskie
  tel. 122 702 105, fax. 122 702 324
  REGON: 53498300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czernichow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rusocicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji (operacji) w formie zaprojektuj i wybuduj pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rusocicach”. 2. Operacja jest dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich niezbędnych prac, tj. uzgodnień formalnych, pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę, sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego, wykonanie robót zasadniczych i towarzyszących, których skutkiem będzie zwiększenie wydajności SUW w Rusocicach do 48 m3/godz. 4. Przedmiot zamówienia znajduje się na terenie gminy Czernichów w województwie małopolskim. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje zwłaszcza następujące zakresy: 1) prace projektowe: Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami umowy oraz uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie lub dokonać zgłoszenia o zakończeniu robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego. Rozwiązania muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wnioski o wydanie decyzji administracyjnych przed złożeniem do organu muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. Powyższa akceptacja nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za opracowany dokument; 2) wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę oraz wykonanie wszelkich niezbędnych robót towarzyszących i świadczeń nie będącymi robotami budowlanymi, a niezbędnymi do ich wykonania. 6. Roboty budowlane będą realizowane na funkcjonującym obiekcie, w związku z czym Wykonawca ma obowiązek zapewnienia ciągłości ich funkcjonowania w okresie prowadzonych robót budowlanych oraz zaplanować prace oraz wykonywać je w uzgodnieniu z Zamawiającym i użytkownikiem obiektu. 7. Zadanie obejmuje również: 1) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie, 2) koszty związane z zapleczem budowy, 3) koszty związane z opracowaniem planu BIOZ, zabezpieczeniem terenu budowy, 4) obsługę geodezyjną (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza) – 3 kpl., 5) dokumentację powykonawczą – 3 kpl., 6) zapewnienie udziału kierownictwa budowy (kierownika budowy lub kierowników robót) w naradach koordynacyjnych, planowanych przynajmniej raz na 2 tygodnie, 7) w przypadku opóźnień w realizacji poszczególnych zadań lub etapów (zgodnie z harmonogramem) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy szczegółowego uzasadnienia oraz opracowania programu naprawczego, 8) inne prace - zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zakresu inwestycji stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy – załącznik 8 do SIWZ. 9. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 1) Programem Funkcjonalno-Użytkowym, 2) warunkami uzyskanych w trakcie projektowania decyzji administracyjnych i środowiskowych; 3) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego; 4) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych; 5) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej. 10. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, opis ten jest dokonany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Pzp Zamawiający – dopuszcza rozwiązania równoważne. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. 11. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. 12. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia, w okresie gwarancji zapewnia wykonywanie czynności konserwacyjnych oraz przeglądów zgodnie z wymogami i zaleceniami określonymi przez producenta (m.in. w dokumentacji technicznej, instrukcjach, kartach gwarancyjnych, itp.) wszystkich systemów i urządzeń dla zapewnienia ich optymalnej sprawności i utrzymania gwarancji. Czynności te będą dokonywane nieodpłatnie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 10000,00 zł (dziesięć tysięcy 00/100 zł)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Informacje dodatkowe
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 3) Wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf