Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” – etap I.1- Powiat Puławski


Powiat Puławski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Puławski
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 24100 Puławy, Aleja Królewska
 • Telefon/fax: tel. 081 886 11 36
 • Data zamieszczenia: 2018-03-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Puławski
  Aleja Królewska 19
  24100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 081 886 11 36
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sppulawy.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” – etap I.1- Powiat Puławski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z realizacja projektu „ e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje: część gminy Janowiec, część gminy Kurów - Załącznik nr 1 do SIWZ. Dokumenty wraz z uzgodnionymi przez Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego projektami modernizacji ewidencji gruntów i budynków dostępne są pod następującymi adresami: Część 1: część gminy Janowiec, zwana dalej Częścią 1. http://bpg.powiat.lublin.pl/Czesc%2025A%20-%20powiat%20pulawski%20-%20E1.2.zip Część 2: część gminy Kurów, zwana dalej Częścią 2. http://bpg.powiat.lublin.pl/Czesc%2025C%20-%20powiat%20pulawski%20-%20E1.2.zip Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL815 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Część 1: gmina Janowiec, powiat puławski Część 2:gmina Kurów, powiat puławski
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71248000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości Część 1 - 300 zł (słownie: trzysta złotych) w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp - na zasadach określonych w punkcie 9 SIWZ -Wymagania dotyczące wadium. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości Część 2 - 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp - na zasadach określonych w punkcie 9 SIWZ - Wymagania dotyczące wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf