KONSERWACJA JEZDNI O NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ ORAZ POBOCZY W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE BYDGOSKIM


Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-066 Bydgoszcz, Konarskiego
 • Telefon/fax: tel. 525 835 422 , fax. 525 835 452
 • Data zamieszczenia: 2018-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
  Konarskiego 1-3
  85-066 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 525 835 422, fax. 525 835 452
  REGON: 092356219
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.bydgoski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KONSERWACJA JEZDNI O NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ ORAZ POBOCZY W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE BYDGOSKIM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakresie CZĘŚCI 1– obejmującej teren gmin: Koronowo, Osielsko, Dobrcz, Sicienko roboty polegały będą na: a) profilowaniu i zagęszczeniu mechanicznym nawierzchni tłuczniowej - szacunkowy przedmiar – 2.510 m2 b) wbudowaniu niesortu kamiennego twardego o uziarnieniu 0-31,5 mm wraz z transportem kruszywa i zagęszczeniem - szacunkowy przedmiar – 2.800 Mg c) wbudowaniu kruszywa betonowego o uziarnieniu 11-30 mm wraz z transportem kruszywa i zagęszczeniem - szacunkowy przedmiar – 2.000 Mg d) wbudowaniu kruszywa betonowego o uziarnieniu 0-10 mm wraz z transportem kruszywa i zagęszczeniem - szacunkowy przedmiar – 510 Mg W zakresie CZĘŚCI 2 – obejmującej teren gmin: Białe Błota, Nowa Wieś Wielka, Solec Kujawski roboty polegały będą na: a) profilowaniu i zagęszczeniu mechanicznym nawierzchni tłuczniowej - szacunkowy przedmiar – 3.000 m2 b) wbudowaniu niesortu kamiennego twardego o uziarnieniu 0-31,5 mm wraz z transportem kruszywa i zagęszczeniem - szacunkowy przedmiar – 1.900 Mg c) wbudowaniu kruszywa betonowego o uziarnieniu 11-30 mm wraz z transportem kruszywa i zagęszczeniem - szacunkowy przedmiar – 1.590 Mg d) wbudowaniu kruszywa betonowego o uziarnieniu 0-10 mm wraz z transportem kruszywa i zagęszczeniem - szacunkowy przedmiar – 164 Mg Warunki realizacji robót w odniesieniu do CZĘŚCI 1 i 2 1) Zakres robót jest szacunkowy. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie/zwiększenie zakresu w ramach kwoty wynagrodzenia umownego. 2) Wykaz dróg na których realizowany będzie przedmiot zamówienia stanowi załącznik do SIWZ. Zamawiający zastrzega, że wskazany w tabelach zakres zamówienia nie jest ostateczny i może ulec zmianie. 3) Szczegółowy zakres koniecznych do wykonania prac Zamawiający określi w zleceniach wystawianych sukcesywnie wg potrzeb. 4) Zakres robót określony w zleceniu, o którym mowa w pkt. 2, musi zostać zrealizowany w terminie określonym przez Wykonawcę w ofercie, nie dłużej jednak niż 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania zgłoszenia. 5) Wykonawca każdorazowo wraz z fakturą dostarczy obmiar robót z wyszczególnieniem gmin i dróg, na których prowadzone były roboty. 6) Wykonawca w ramach wykonania robót zobowiązany jest do: a) sporządzenia projektów tymczasowej organizacji robót wraz z uzyskaniem niezbędnych zatwierdzeń; b) zapewnienia znaków niezbędnych do wprowadzenia oznakowania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonymi projektami wraz z ustawieniem. 7) Sposób wykonania robót został określony w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) stanowiących załącznik do SIWZ. 8) Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r. po. 1666, z późn. zm.): Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych (np. operatorów maszyn). Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową. Sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sankcje z tytułu nie spełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść zobowiązania powinna potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym swoje zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. Zobowiązanie musi zostać złożone w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf