Kompleksowe zaprojektowanie i budowę budynku pawilonu edukacyjnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu przy budynku, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia obiektu oraz opracowanie dokumentacji dla realizacji inwestycji i prowadzenie czynności w celu uzyskania decyzji administracyjnych


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91866 Łódź, ul. Dziewanny
 • Telefon/fax: tel. 426 577 941 , fax. 426 577 811
 • Data zamieszczenia: 2018-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6
  ul. Dziewanny 24
  91866 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 577 941, fax. 426 577 811
  REGON: 19167800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.sosw6lodz.wikom.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe zaprojektowanie i budowę budynku pawilonu edukacyjnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu przy budynku, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia obiektu oraz opracowanie dokumentacji dla realizacji inwestycji i prowadzenie czynności w celu uzyskania decyzji administracyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zaprojektowanie i budowa budynku pawilonu edukacyjnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu przy budynku, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia obiektu oraz opracowanie dokumentacji dla realizacji inwestycji i prowadzenie czynności w celu uzyskania decyzji administracyjnych. Pawilon edukacyjny ma być połączony z obiektem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 6 im. Hieronima Baranowskiego w Łodzi, ul. Dziewanny 24, 91-866 Łódź działka nr 421/2, Obręb B-24. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszystkich stosownych uzgodnień i pozwoleń w tym Pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego; 2) Budowę budynku pawilonu edukacyjnego; 3) Wykonanie robót budowlanych w istniejącym budynku szkoły; 4) Małą architekturę i urządzenie zieleni; 5) Wykonanie nawierzchni dróg i placów; 6) Budowę parkingów i miejsc postojowych; 7) Dostawę i montaż pierwszego wyposażenie obiektu: a) Wyposażenie meblowe; b) Wyposażenie techniczne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno- Użytkowym - Załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212600-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potrzeby oceny ofert, kompletna oferta powinna zawierać: 1) wypełniony zgodnie z SIWZ i podpisany formularz Oferta - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; (w oryginale); 2) Oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale IX, Podrozdziale IX.A ust. 2 pkt 1 i 2, odpowiednio - Załącznik nr 4 do SIWZ (w oryginale) i Załącznik nr 3 do SIWZ (w oryginale); 3) Pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza) do działania w imieniu wykonawcy 4) Dokumenty i informacje o których mowa w Rozdziale IX, Podrozdziale IX.C. 5) Oświadczenie i Wykazy określone w Załącznikach nr 5 – 7 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf