Dostawy produktów farmaceutycznych


Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10357 Olsztyn, ul. Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. 895 322 966 , fax. 895 322 979
 • Data zamieszczenia: 2018-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
  ul. Jagiellońska 78
  10357 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 322 966, fax. 895 322 979
  REGON: 29573900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pulmonologia.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy produktów farmaceutycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego są sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych w asortymencie i ilości określonej w Załączniku Nr 2 do niniejszej SIWZ, przez okres 12 miesięcy, od dnia podpisania umowy. 2. Przedmiot zamówienia powinien: a) być dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, b) być oznakowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki (Dz. U. 2015, poz. 1109). c) posiadać okres przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy. 3. Ilości określone w formularzu cenowym – Załącznik nr 2 mają charakter szacunkowy, przy czym Zamawiający deklaruje zrealizowanie zamówienia w wysokości co najmniej 80% wartości przedmiotu zamówienia, którego dotyczyć będzie zawarta umowa, z zastrzeżeniem pkt. 4.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Kwoty wadium do poszczególnych Pakietów niepodzielnych oraz pozycji w Pakietach podzielnych określone zostały w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy: Bank Millennium S.A 77 1160 2202 0000 0000 6193 7410 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1804). 3. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno być przesłane na adres Zespołu do dnia 31.01.2018 roku do godz. 10:00, w osobnej kopercie z nazwą Wykonawcy, z dopiskiem „WADIUM – DOSTAWY PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH” (zaleca się dołączenie do oferty dowodu przelewu, bądź kopii dokumentów określonych w pkt 2 lit. b do e). 4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w przypadkach określonych w art. 46 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ważną i odpowiednio przygotowaną ofertę oraz: 1.1 nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 Ustawy, 1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 1.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – posiadają zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi. Wykonawcy przystępujący do postępowania na produkty lecznicze wymienione w art. 74 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne, obowiązani są załączyć dodatkowo zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego środkami wymienionymi w w/w artykule ustawy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf