„Dostawa wraz z montażem urządzeń instalacji fotowoltaicznej i oświetlenia w technologii LED w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa”


Gmina Włoszczowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Włoszczowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 29100 Włoszczowa, ul. Partyzantów
 • Telefon/fax: tel. 041 3942669 w. 104 , fax. 413 942 339
 • Data zamieszczenia: 2018-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Włoszczowa
  ul. Partyzantów 14
  29100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3942669 w. 104, fax. 413 942 339
  REGON: 29100992300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-wloszczowa.pl, www.wloszczowa.eobip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa wraz z montażem urządzeń instalacji fotowoltaicznej i oświetlenia w technologii LED w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wraz z montażem urządzeń instalacji fotowoltaicznej i oświetlenia w technologii LED w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Włoszczowa”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część 1: Dostawa wraz z montażem urządzeń instalacji fotowoltaicznejZakres przedmiotu zamówienia w części 1 obejmuje: - wykonanie robót pomocniczych, przygotowawczych i towarzyszących (w tym ekspertyza techniczna dotycząca możliwości usytuowania urządzeń na pokryciu dachowym poszczególnych budynków), - dostawa urządzeń fotowoltaicznych i niezbędnych elementów oprzyrządowania oraz konstrukcji wsporczej, - wykonanie robót wyburzeniowych, rozbiórkowych i odtworzeniowych, - wykonanie projektu wykonawczego dla dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej, - montaż konstrukcji wsporczej i elementów montażowych oraz konstrukcyjnych, - montaż i podłączenie paneli fotowoltaicznych o mocy min. 250 W każdy, - montaż i podłączenie osprzętu i oprzyrządowania (m.in. inwertera - falownika, rozdzielnicy, tablicy licznikowej, centrali sterowniczej, zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, nadprądowych, wyłączników bezpieczeństwa itp.), - montaż przewodów fotowoltaicznych, przewodów prądowych (w tym stało i zmiennoprądowych) i przewodów UTP, -wykonanie i montaż przyłącza energetycznego pomiędzy instalacją fotowoltaiczną a sieci elektroenergetycznej OSD (rozdzielnica główna), - montaż przewodów instalacji uziemiającej, - montaż tablic/tabliczek / naklejek informujących o dofinansowaniu na urządzeniach, - przygotowanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej oraz dokonanie zgłoszenia wykonania instalacji fotowoltaicznej do Rejonu Energetycznego w Kielcach w imieniu zamawiającego, - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, zgodnie z projektem budowlanym instalacji fotowoltaicznej dla każdego z obiektów i opisem do przedmiotu zamówienia. Zadanie będzie realizowane na pięciu obiektach użyteczności publicznej: - Zespół Placówek Oświatowych nr 1, ul. Partyzantów 24, 29-100 Włoszczowa (instalacja na budynku hali sportowej), - Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Różana 16, 29-100 Włoszczowa (instalacja na dachach budynków szkoły), - Szkoła Podstawowa w Czarncy, ul. Szkolna 16a, 29-100 Włoszczowa (instalacja na gruncie), - Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie – budynek szkoły, ul. J. Brożka 7 (instalacja na dachu budynku hali sportowej), - Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie - budynek przedszkola, ul. J. Brożka 7a, 29-100 Włoszczowa (instalacja na dachu budynku). W przypadku gdy ekspertyza techniczna wykonana dla danego obiektu (lub jego elementu konstrukcyjnego) uniemożliwi montaż instalacji fotowoltaicznej na pokryciu dachowym zgodnie z projektem budowlanym należy w projekcie wykonawczym przewidzieć rozwiązanie zamienne umożliwiające zamontowanie instalacji fotowoltaicznej w tym miejscu np. poprzez wzmocnienie pokrycia lub poprzez montaż dodatkowej konstrukcji wsporczej przenoszącej jej ciężar i ciężar instalacji fotowoltaicznej na inne elementy konstrukcyjne obiektu po dokonaniu ich sprawdzenia. Część 2: Dostawa wraz z montażem oświetlenia w technologii LED Zakres przedmiotu zamówienia w Części 2 obejmuje: - wykonanie robót pomocniczych, przygotowawczych i towarzyszących, - dostawa nowych opraw oświetleniowych oraz źródeł światła ledowych, - wykonanie robót wyburzeniowych, rozbiórkowych i odtworzeniowych, - demontaż istniejących opraw oświetleniowych, - montaż kompletnych opraw oświetleniowych wraz z montażem żarówek i świetlówek ledowych, - wymiana żarowych i sodowych źródeł światła na źródła ledowe w oprawach, - wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia, zgodnie z opracowaniem doboru oświetlenia LED dla każdego z obiektów. Zadanie będzie realizowane na pięciu obiektach użyteczności publicznej: - Zespół Placówek Oświatowych nr 1, ul. Partyzantów 24, 29-100 Włoszczowa, - Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Różana 16, 29-100 Włoszczowa, - Szkoła Podstawowa w Czarncy, ul. Szkolna 16a, 29-100 Włoszczowa, - Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie – budynek szkoły, ul. J. Brożka 7, - Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie - budynek przedszkola, ul. J. Brożka 7a, 29-100 Włoszczowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09331200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium: - dla części 1 zamówienia - w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych i 00/100), - dla części 2 zamówienia - w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych i 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf