Dostawa Systemu Centralnego Backupu wraz z oprogramowaniem oraz licencjami i szkoleniem dla czterech pracowników Zamawiającego na rzecz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02554 Warszawa, Aleja Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 225 648 608 , fax. 225 648 608
 • Data zamieszczenia: 2018-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Aleja Niepodległości 162
  02554 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 648 608, fax. 225 648 608
  REGON: 150200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sgh.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: publiczna uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa Systemu Centralnego Backupu wraz z oprogramowaniem oraz licencjami i szkoleniem dla czterech pracowników Zamawiającego na rzecz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest dostawa Systemu Centralnego Backupu do wykonywania / przywracania kopii zapasowych systemów działających w środowisku wirtualnym i fizycznym wraz z funkcją de-duplikacji i zintegrowanym oprogramowaniem dedykowanym do zabezpieczania danych oraz funkcjonalnością diagnostyczno-raportującą dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dostawa obejmuje: serwer plików typ I, serwer plików typ II, oprogramowanie do obsługi serwerów wraz z licencjami, wdrożenie, szkolenie 4 pracowników Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego formularz nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.W przypadku Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia obowiązują następujące zasady składania dokumentów: a)każdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia musi wraz z ofertą złożyć oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (formularz nr 3 do SIWZ) oraz oświadczenie dotyczące spełniania warunku udziału w postępowaniu (formularz Nr 4 do SIWZ). b)każdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenia i dokumenty wymienione w ust. 2 Części V SIWZ. 3.Szczegółowy opis oferowanych urządzeń, wypełniony w formule tak/nie, z użyciem Załącznika Nr 1 do SIWZ, podpisany jak oferta; 4.Oświadczenia wymienione w Części V ust. 1 niniejszej SIWZ; 5.Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) – w przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika; 6.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 7.Pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeżeli dotyczy. 8.Dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf