DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO


Powiat Łańcucki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Łańcucki
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 37100 Łańcut, ul. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. 172 256 971 , fax. 172 256 970
 • Data zamieszczenia: 2018-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Łańcucki
  ul. Mickiewicza 2
  37100 Łańcut, woj. podkarpackie
  tel. 172 256 971, fax. 172 256 970
  REGON: 69058137600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat-lancut.itl.pl/bip/index.php?page=zwykly.php&under=92&grp=21&dep=502

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby: Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie, Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie, Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie oraz Starostwa Powiatowego w Łańcucie. PAKIET 1 Serwerowa wraz z oprogramowaniem 1 zestaw Komputer typu desktop wraz z oprogramowaniem 1 zestaw Komputer typu desktop 16 zestawów Komputer typu desktop wraz z oprogramowaniem 13 zestawów Klawiatura komputerowa 12 sztuk Mysz komputerowa 12 sztuk Monitor komputerowy 6 sztuk Komputer przenośny wraz z oprogramowaniem 6 sztuk Komputer przenośny wraz z oprogramowaniem 3 sztuk Drukarka monochromatyczna laserowa A4 1 szt. Drukarka kolorowa atramentowa A3 1 szt. Drukarka kolorowa atramentowa A3 wraz ze skanerem i faxem 1 szt. Kserokopiarka – drukarka monochromatyczna, kopiarka monochromatyczna, skaner kolorowy 1 szt. Czytnik kart kryptograficznych 5 szt. Karta sieciowa 10 szt. Karta graficzna 10 szt. Moduły pamięci RAM DDR3 60 szt. Szafa dystrybucyjna19’’ 1 szt. Zasilacz UPS 1 szt. Patch panel 19’’ 6 szt. Gniazdo naścienne 2xRJ45 6 szt. Skaner dokumentów 1 szt. PAKIET 2 System operacyjny do komputera z punktu 3. 16 licencji Oprogramowanie biurowe 23 licencje Oprogramowanie biurowe 16 licencji Oprogramowanie CorelDraw 16 licencji Oprogramowanie Adobe 20 licencji Oprogramowanie AutoCAD 1 licencja Oprogramowanie PhotoShop 1 licencja Oprogramowanie Ewmapa 20 licencji Oprogramowanie Geonet 20 licencji PAKIET 3 Projektor multimedialny 6 szt. Zestaw muzyczny o moc 50W 1 szt. Tablica interaktywna 6 szt. Aparat fotograficzny 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony i podpisany druk OFERTA z załącznikami (w tym FORMULARZ CENOWY).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf