Dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg zadań od 1 i 2 w tym; zad. nr 1; -fotel lekarski obrotowy przejezdny szt. 2, fotel okulistyczny dla pacjenta szt.1, fotel zabiegowy dla lekarza okulistyczny szt.1, fotel zabiegowy laryngologiczny szt.1. zad nr 2 ; przewoźny aparat RTG szt.1


Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 26200 Końskie, ul. Gimnazjalna
 • Telefon/fax: tel. 413 902 314 , fax. 413 902 319
 • Data zamieszczenia: 2018-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Gimnazjalna
  26200 Końskie, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 902 314, fax. 413 902 319
  REGON: 26007645000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http: /zoz-konskie.bip.org.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg zadań od 1 i 2 w tym; zad. nr 1; -fotel lekarski obrotowy przejezdny szt. 2, fotel okulistyczny dla pacjenta szt.1, fotel zabiegowy dla lekarza okulistyczny szt.1, fotel zabiegowy laryngologiczny szt.1. zad nr 2 ; przewoźny aparat RTG szt.1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi- Dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg zadań od 1 , 2. Określenie przedmiotu zamówienia: Jednorazowa dostawa wg poniższego zestawienia: 2.1 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy ; -fotel lekarski obrotowy przejezdny szt. 2, fotel okulistyczny dla pacjenta szt.1, fotel zabiegowy dla lekarza okulistyczny szt.1, fotel zabiegowy laryngologiczny szt.1, ( według opisu i ilości zawartych w załącznikach do SIWZ , a szczególności nr 2, 5 i 5A) 2.2 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy; - ; przewoźny aparat RTG szt.1 ( według opisu i ilości zawartych w załącznikach do SIWZ , a szczególności nr 2, 5 i 5A) Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 33100000-1 Urządzenia medyczne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf