Dostawa produktów spożywczych do OSW Malinówka w 1 półroczu 2018 r.


Nadleśnictwo Ełk ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Nadleśnictwo Ełk
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 19-300 Ełk, Mrozy Wielkie
 • Telefon/fax: tel. 876 202 513, Joanna , fax. 876 202 513
 • Data zamieszczenia: 2018-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Ełk
  Mrozy Wielkie 21
  19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 876 202 513, Joanna, fax. 876 202 513
  REGON: 79001123300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_elk
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Skarb Państwa - PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ełk

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów spożywczych do OSW Malinówka w 1 półroczu 2018 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie dostaw produktów spożywczych do Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Malinówce przy Nadleśnictwie Ełk. Dopuszcza się oferty z artykułami innymi niż wymienione w ofercie, ale mają to być artykuły równoważne. W przypadku artykułów równoważnych należy podać ich nazwę (kolumna 2 kosztorysu ofertowego), a w przypadku innych opakowań również wielkość opakowania ( kolumna 5 kosztorysu ofertowego) . Różnica wielkości opakowania innego niż planowane określone jest w kolumnie 5 w kosztorysie ofertowym. W przypadku kiedy zamawiane artykuły podlegają Polskim Normom, oferowane artykuły muszą je spełniać. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią druki "Kosztorysu ofertowego "
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf