Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia pracowni oraz sprzętu ICT dla uczniów Szkoły Podstawowej w Miączynie oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II na potrzeby realizacji projektu „Poznawać, Doświadczać, Rozumieć - wsparcie szkół w Gminie Miączyn.


Gmina Miączyn ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miączyn
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 22455 Miączyn, Miączyn
 • Telefon/fax: tel. 846 180 005 , fax. 846 180 005
 • Data zamieszczenia: 2018-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miączyn
  Miączyn 107
  22455 Miączyn, woj. lubelskie
  tel. 846 180 005, fax. 846 180 005
  REGON: 95036852300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miaczyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia pracowni oraz sprzętu ICT dla uczniów Szkoły Podstawowej w Miączynie oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II na potrzeby realizacji projektu „Poznawać, Doświadczać, Rozumieć - wsparcie szkół w Gminie Miączyn.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia pracowni oraz sprzętu ICT dla uczniów Szkoły Podstawowej w Miączynie oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II na potrzeby realizacji projektu „Poznawać, Doświadczać, Rozumieć - wsparcie szkół w Gminie Miączyn” realizowanego przez – Szkołę Podstawową w Miączynie oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy następujące części: I część zamówienia – sprzęt ICT- 1a II część zamówienia – wyposażenia pracowni-1b III część zamówienia – pomoce dydaktyczne - 1c. Opis Przedmiotu Zamówienia zawierają załączniki nr 1a, 1b, 1c do SIWZ oraz wzór umowy załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162200-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf