Dostawa materiałów promocyjnych – kubków Juwenaliowych z nadrukiem dla Działu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej.


Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Wrocławska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
 • Telefon/fax: tel. 713 202 182,32 , fax. 713 202 143
 • Data zamieszczenia: 2018-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 202 182,32, fax. 713 202 143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.pwr.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów promocyjnych – kubków Juwenaliowych z nadrukiem dla Działu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych – kubków Juwenaliowych z nadrukiem dla Działu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej. 2. Klasyfikacja wg kodu CPV: 39294100-0 artykuły informacyjne i promocyjne 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Załączniku nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. 5. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SIWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem i na własny koszt oraz rozładuje go i wniesie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 6. PRAWO OPCJI: 6.1 W ramach niniejszego postępowania Zamawiającemu przysługuje prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia podstawowego o 40%. 6.2 Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji. 6.3. Szczegóły dotyczące prawa opcji znajdują się we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ oraz w OPZ. 6.4. Zamawiający w ramach prawa opcji może złożyć zamówienie w okresie 30 dni od daty podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi składać się z: - oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 SIWZ; - formularza ofertowego Wykonawcy – Załącznik Nr 1 do SIWZ; - wykazanie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z pkt 7 poniżej (jeżeli dotyczy); - pełnomocnictwo zgodnie z pkt 3 niniejszego rozdziału (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf