Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sieciowych urządzeń drukujących


Komenda Stołeczna Policji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Stołeczna Policji
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie
 • Telefon/fax: tel. (22) 6038608 , fax. (22) 603 76 42
 • Data zamieszczenia: 2018-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Stołeczna Policji
  ul. Nowolipie 2
  00-150 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (22) 6038608, fax. (22) 603 76 42
  REGON: 012126482
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.policja.waw.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sieciowych urządzeń drukujących
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do sieciowych urządzeń drukujących, zwanego dalej „asortymentem”. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do dokumentacji zamówienia. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części: a. Zadanie nr 1 – materiały eksploatacyjne do Kyocera ECOSYS M3550idn, b. Zadanie nr 2 – materiały eksploatacyjne do Kyocera TASKalfa 356ci, c. Zadanie nr 3 – materiały eksploatacyjne do OKI ES4192MFP, d. Zadanie nr 4 – materiały eksploatacyjne do OKI ES8453dnv MFP. 3. Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment: a) był fabrycznie nowy, tj. taki, do którego produkcji nie użyto składników poprzednio używanych, nieregenerowany w jakimkolwiek stopniu, niepoddany procesowi ponownego napełniania lub wymianie jakichkolwiek części w procesie prefabrykacji, bez śladów uszkodzenia, pełnowartościowy; b) był wolny od wad prawnych i technicznych uniemożliwiających ich użycie zgodnie z przeznaczeniem; c) spełniał normy ISO/IEC 19752:2004 lub nowszej (dla tonerów czarnych), normy ISO/IEC 19798:2007 lub nowszej (dla tonerów kolorowych) lub inne normy równoważne do wskazanych powyżej norm - obowiązek wykazania równoważności norm spoczywa na Wykonawcy; d) w żadnym stopniu nie naruszał praw patentowych ani innych praw własności intelektualnej osób trzecich; e) był oznakowany znakiem CE (na opakowaniu i na asortymencie) w przypadku, gdy dostarczany asortyment zawiera układy elektroniczne i podlega pod dyrektywę EMC; f) posiadał termin ważności/trwałości nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego dostawy. 4. Zamawiający wymaga, aby asortyment był dostarczony w oryginalnych opakowaniach oraz by posiadał zabezpieczenia pozwalające na prawidłowe przechowywanie oraz bezpieczny transport. Asortyment winien posiadać: A. na opakowaniu zewnętrznym i produkcie następujące informacje: a) nazwa lub logo producenta; b) symbol lub numer katalogowy; B. na opakowaniu zewnętrznym dodatkowo następujące informacje: a) nazwa (typ) urządzenia, do którego jest przeznaczony; b) termin ważności/trwałości (co najmniej 12-miesięczny, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego dostawy) 5. Na opakowaniach zewnętrznych asortymentu równoważnego muszą być wypisane wszystkie typy urządzeń, z którymi asortyment równoważny jest kompatybilny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf