Dostawa kruszyw do budowy dróg leśnych.


Zespół Składnic Lasów Państwowych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Składnic Lasów Państwowych
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 08-110 Siedlce, Kazimierzowska
 • Telefon/fax: tel. 0-25 632-65-27 , fax. 0-25 632-58-79
 • Data zamieszczenia: 2018-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Składnic Lasów Państwowych
  Kazimierzowska 9
  08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 0-25 632-65-27, fax. 0-25 632-58-79
  REGON: 1256722300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kruszyw do budowy dróg leśnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery zadania. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość zadań. Oferta złożona na dane zadanie musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tej części. 3.2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy kruszyw: a) zadanie nr 1 – dostawa stabilizacji 1,5 MPa w ilości 840 m3 b) zadanie nr 2 – dostawa kruszywa frakcji 31,5/63 mm w ilości 1400 t c) zadanie nr 3 – dostawa piasku różnoziarnistego frakcji 0-2 w ilości 1680 t d) zadanie nr 4 – dostawa pospółki w ilości 3200 t zamówienia wynikają z załącznika nr 1 do SIWZ. 2) Szczegółowy opis czynności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis wykonywania poszczególnych czynności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został odpowiednio w załączniku nr 1B, 1C, 1 D, 1E 3) Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest teren Nadleśnictwa Łochów, miejscowość Łosiewice 4) Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 14210000 – 6 żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa 3.3. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia 1) Podstawowe akty prawne: - ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788.), 3.4. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia. Ze względy na charakter prac, specyfikę dróg leśnych, ich nośność (możliwość wystąpienia miejsc podmokłych), brak miejsca do zawracania (możliwość wystąpienia konieczności cofania na dłuższych odcinkach) Ze względu na ograniczoną ilość miejsca na terenie budowy rozładunek dostarczonego materiału odbywać się będzie w miejsce wskazane przez zamawiającego bezpośrednio na budowaną drogę. Zamawiający wymaga aby dostawy kruszyw realizowane były sukcesywnie na zgłoszenie zapotrzebowania z czasem reakcji w ciągu 5 dni od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. 3.5. Wykonawca może powierzyć realizację elementów przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: zakresów rzeczowych, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14210000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Zadanie nr 1 – 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset i 00/100 zł) Zadanie nr 2 – 2 300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta i 00/100 zł) Zadanie nr 3 – 700,00 zł (słownie: siedemset i 00/100 zł) Zadanie nr 4 – 1 600,00 zł (słownie: jeden tysiące sześćset i 00/100 zł) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 9.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO Bank Polski nr rachunku: 09 1020 4476 0000 8702 0235 8737 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Dostawa kruszyw do budowy dróg leśnych, zadanie nr ___ M.270.2.1.2018” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 9.4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 7). Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9.5. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP . 9.6. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 2 – niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia; Załącznik nr 3 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej; Załącznik nr 4 – oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 5 – 7 PZP; Załącznik nr 5 - oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf