Dostawa jednej fabrycznie nowej tokarki numerycznej


Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" w Koszalinie
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 75-124 Koszalin, ul. Strefowa
 • Telefon/fax: tel. 94 3470638 , fax. 94 3425102
 • Data zamieszczenia: 2018-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" w Koszalinie
  ul. Strefowa 15
  75-124 Koszalin, woj. pomorskie
  tel. 94 3470638, fax. 94 3425102
  REGON: 22115305000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: pigb-pomerania.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja gospodarki budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa jednej fabrycznie nowej tokarki numerycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej fabrycznie nowej tokarki numerycznej wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi niniejszego urządzenia. 2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 ma zostać wykonany zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42621000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie, którego spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocenę spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do siwz;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf