Dostawa i montaż wyposażenia w pomieszczeniu Atrium w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-153 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy
 • Telefon/fax: tel. +48713406526 , fax. +48713406948
 • Data zamieszczenia: 2018-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  pl. Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48713406526, fax. +48713406948
  REGON: 000514377
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.duw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż wyposażenia w pomieszczeniu Atrium w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia w pomieszczeniu Atrium w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Zamówienie zostało podzielone na II (dwie) części: Część I - Dostawa i montaż zabudowy meblowej, Część II - Dostawa foteli i siedzisk. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr A do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Pełnomocnictwo – powinno zostać dołączone do oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentów, do których Zamawiający ma dostęp bądź z innych dokumentów dołączonych do oferty. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 2) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie powyższe dokumenty składa do oferty każdy z wykonawców osobno.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf