Dostawa i montaż wyposażenia meblowego w ramach zadania „Rozbudowa szkoły podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 456/2 obr. 2 - Międzyrzecz przy ul. Wojska Polskiego


Gmina Międzyrzecz ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Międzyrzecz
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 66300 Międzyrzecz, ul. Rynek
 • Telefon/fax: tel. 957 426 930 , fax. 957 426 979
 • Data zamieszczenia: 2018-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Międzyrzecz
  ul. Rynek 1
  66300 Międzyrzecz, woj. lubuskie
  tel. 957 426 930, fax. 957 426 979
  REGON: 21096684600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miedzyrzecz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż wyposażenia meblowego w ramach zadania „Rozbudowa szkoły podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 456/2 obr. 2 - Międzyrzecz przy ul. Wojska Polskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla w ramach zadania „ Rozbudowa szkoły podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 456/2 obr. 2 - Międzyrzecz przy ul. Wojska Polskiego. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Oś 9. Infrastruktura społeczna, Działanie 9.3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3.2.1. Wykonawca winien udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na min. 12 miesięcy na całość przedmiotu zamówienia. Uwaga gwarancja stanowi jedno z kryterium oceny ofert. 3.3. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 39162100-6 Pomoce dydaktyczne 37520000-9 Zabawki 39161000-8 Meble przedszkolne 39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące 3.4. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477) średni kurs złotego w stosunku do EURO stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,3117 zł. 3.5. Zawarte w niniejszej SIWZ wraz załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji urządzeń i sprzętu są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu. 3.6. Wszystkie sprzęty, wyposażenie i meble muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, w pełni sprawne technicznie, wolne od wad, nie regenerowane, nie powystawowe i gotowe do użycie bez żadnych dodatkowych inwestycji Zamawiającego oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych (dotyczy elementów wyposażenia, dla których dopuszczenie do stosowania w placówkach oświatowych wymagane jest przepisami prawa). Oferowany sprzęt, meble i wyposażenie muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa wynikające z obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów w tym zakresie oraz muszą – jeśli dotyczy - posiadać odpowiednie wymagane prawem polskim atesty, certyfikaty, zezwolenia świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem i niezbędne instrukcje w języku polskim. 3.7. Wykonany przedmiot zamówienia ma być kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa Zamawiający wymaga udzielenia przez dostawcę minimalnej gwarancji na dostarczony zamówienie wg opisu przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 3, licząc od dnia dostarczenia dostawy. Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert i została szczegółowo opisana w pkt. 13 SIWZ. 3.8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, z zachowaniem szczególnej staranności nowy oraz kompletny przedmiot zamówienia, własny transportem, na własny koszt i ryzyko oraz dokonać jego rozładunku w placówce oświatowej wskazanej w pkt. 3.1. Wykonawca wypakuje, zmontuje i sprawdzi dostarczone meble siłami własnymi. Wszystkie czynności związane z realizacją zamówienia ( np. przenoszenie, składania, sprzątanie itp.) wykonawca wykona przy pomocy własnych pracowników. Opakowania z dostarczonych mebli mają być poskładane i zdeponowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Po wykonaniu dostawy i montażu mebli wykonawca doprowadzi pomieszczenia do porządku, a odpady usunie na własny koszt. Dostarczone i zamontowane meble i pozostałe wyposażenie nie mogą mieć wad, uszkodzeń mechanicznych, zadrapań i innych wad pogarszających ich jakość. Przedmiot z wadą należy wymienić na inny pozbawiony wad. 3.9. Dostawa i montaż winny się odbyć w dzień pracy placówki oświatowej, w godzinach uprzednio ustalonych z dyrektorem placówki oświatowej. 3.10. Wykonawca jest zobowiązany poinformować dyrektora placówki oświatowej mailowo lub telefonicznie o terminach dostawy z 3 dniowym wyprzedzeniem. 3.11. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot dostawy ma wady lub jest niezgodny z umową, w tym minimalnymi wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego, Zamawiający odmówi odbioru do czasu zaoferowania przedmiotu dostawy zgodnie z umową, SIWZ wolnego od wad. 3.12. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. Nazwy własne producentów materiałów i pomocy dydaktycznych podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, że dostarczane przez niego artykuły spełniają wymagania określone przez zamawiającego, w związku z czym musi złożyć z ofertą szczegółową specyfikację oferowanego asortymentu celem potwierdzenia zgodności z niniejszą specyfikacją, tak aby Zamawiający mógł stwierdzić czy przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia kategorie równoważności. 3.13. W przypadku zaproponowania produktu równoważonego Wykonawca dołączy do oferty wszystkie dane techniczne (dokładny opis, kartę techniczną itp.) umożlwiający jego porównanie z parametrami odpowiedniej pozycji w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 6 do SIWZ. 3.14. Wynagrodzenie Wykonawcy określa się w formie kwoty ryczałtowej, która zawierać będzie łączną cenę dostawy, prac wytwórczych, transportowych, montażowych i innych świadczeń niezbędnych dla realizacji zadania (m.in. świadczenie usług gwarancyjnych, opłaty za utylizację odpadów oraz inne opłaty niezbędne dla realizacji zadania) a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty Wykonawcy. 3.15. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest ostateczne, niezależnie od rozmiaru prac i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji – nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszelkie narzuty i dodatki. Za ustalenie ilości prac i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca – nieoszacowanie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 3.16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3.17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3.18. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39000000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od każdego wykonawcy składającego ofertę: 1) Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ wraz z formularzem cenowym (OPZ) stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, 2) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik wykonawcy. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 4) Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 5.3. SIWZ, o ile wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów za zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1.3) SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 6.3. Zamawiającego żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1.3) SIWZ. 6.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1.3) SIWZ dotyczące tych podmiotów. 6.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf