Dostawa i montaż mebli biurowych dla I i II Inspektoratu ZUS we Wrocławiu oraz Inspektoratu ZUS w Trzebnicy.


Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 50-930 Wrocław, ul. Pretficza
 • Telefon/fax: tel. 713 606 000 , fax. 713 606 497
 • Data zamieszczenia: 2018-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu
  ul. Pretficza 11
  50-930 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 606 000, fax. 713 606 497
  REGON: 1775600260
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż mebli biurowych dla I i II Inspektoratu ZUS we Wrocławiu oraz Inspektoratu ZUS w Trzebnicy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych do jednostek terenowych Oddziału ZUS we Wrocławiu obejmująca m.in.: transport, rozładunek, wniesienie, ustawienie oraz wypoziomowanie dostarczonych mebli w miejsca (pomieszczenia biurowe) wskazane przez Zamawiającego. Na życzenie Zamawiającego dostarczone meble mogą również zostać skręcone ze sobą bokami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia - przed upływem terminu składania ofert – wadium w wysokości 4.800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) formularz ofertowy; b) pełnomocnictwo; c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf