dostawa i instalacja fabrycznie nowego spektrometru dichroizmu kołowego z przystawkami i oprogramowaniem dla IKiFP PAN w Krakowie


Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30239 Kraków, ul. Niezapominajek
 • Telefon/fax: tel. 126 395 101 , fax. 124 251 923
 • Data zamieszczenia: 2018-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
  ul. Niezapominajek 8
  30239 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 395 101, fax. 124 251 923
  REGON: 32635100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ik-pan.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa i instalacja fabrycznie nowego spektrometru dichroizmu kołowego z przystawkami i oprogramowaniem dla IKiFP PAN w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i instalacja fabrycznie nowego spektrometru dichroizmu kołowego z przystawkami i oprogramowaniem dla IKiFP PAN w Krakowie. Dostarczony spektrometr dichroizmu kołowego wraz ze wszystkimi przystawkami musi być fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytku przez Zamawiającego, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich. Wykonawca zamontuje, uruchomi sprzęt oraz przeszkoli personel z zakresu eksploatacji, kalibracji, konserwacji oraz techniki prowadzenia pomiaru w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca zapewni wsparcie techniczne, naukowe i teoretyczne w okresie gwarancji na dostarczony sprzęt (szkolenia teoretyczne z zakresu stosowanych technik pomiarowych oraz analizy danych). Sprzęt musi spełniać wszystkie normy stawiane takim urządzeniom przez obowiązujące prawo oraz posiadać odpowiednie pozwolenia dopuszczające do obrotu na terytorium Polski oraz musi być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u Zamawiającego do celu, dla którego przedmiot zamówienia jest zakupiony, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38433000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty wypełniony i sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do siwz 2. Pełnomocnictwo jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf