Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Augustowie


Szkoła Podstawowa nr 3 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 3 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. 87 643 51 08, , fax. 87 643 29 33
 • Data zamieszczenia: 2017-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 3 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich
  ul. Mickiewicza 1
  16-300 Augustów, woj. podlaskie
  tel. 87 643 51 08, , fax. 87 643 29 33
  REGON: 000720250
 • Adres strony internetowej zamawiającego: sp3augustow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Augustowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Augustowie, tj. ziemniaków, warzyw, owoców, jajek, produktów zwierzęcych w formie mięsa i wyrobów mięsnych, ryb przetworzonych i konserwowanych, produktów mleczarskich oraz różnych produktów spożywczych, produktów przemiału ziarna, olejów i tłuszczy zwierzęcych i roślinnych, warzyw przetworzonych, zgodnie z wykazem w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf