Dostawa artykułów biurowych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-08/2018


Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01809 Warszawa, ul. Cegłowska
 • Telefon/fax: tel. 225 690 247 , fax. 228 341 820
 • Data zamieszczenia: 2018-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Cegłowska 80
  01809 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 690 247, fax. 228 341 820
  REGON: 1229869700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielanski.med.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów biurowych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-08/2018
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa artykułów biurowych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Zamówienie zostało podzielone na 2 pakiety: pakiet 1 – artykuły biurowe, pakiet 2 – koperty firmowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 21125692-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 1. Oświadczenie wymagane przez Zamawiającego do przedłożenia przez każdego wykonawcę wraz z ofertą: 1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz/lub spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożone na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do formularza oferty. Ponadto Wykonawca złoży: 1.2. formularz specyfikacji cenowej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Formularza oferty, 1.3. pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 2. Dokumenty i oświadczania wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy: 2.1. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; UWAGA. Zastosowana numeracja wynika z numeracji użytej w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf