Dostawa antybiotyków


Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 77400 Złotów, ul. Szpitalna
 • Telefon/fax: tel. 067 2632233 w. 420 , fax. 672 635 878
 • Data zamieszczenia: 2018-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego
  ul. Szpitalna 28
  77400 Złotów, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2632233 w. 420, fax. 672 635 878
  REGON: 30000900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.zlotow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa antybiotyków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa antybiotyków
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33680000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wymagane jest posiadanie koncesji na obrót wyrobami farmaceutycznymi

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf