Dostawa 250 000 litrów oleju opałowego lekkiego na potrzeby grzewcze trzech jednostek Powiatu Lwóweckiego


Powiat Lwówecki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Lwówecki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 59-600 Lwówek Śląski, Szpitalna
 • Telefon/fax: tel. +48757823650 , fax. +48757823654
 • Data zamieszczenia: 2018-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Lwówecki
  Szpitalna 4
  59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie
  tel. +48757823650, fax. +48757823654
  REGON: 230821606
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatlwowecki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 250 000 litrów oleju opałowego lekkiego na potrzeby grzewcze trzech jednostek Powiatu Lwóweckiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) I CZĘŚĆ: Dostawa w ilości szacunkowej 150 000 litrów oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich, Rakowice Wielkie 48, a) Jednorazowo zamawiana ( dostawa cząstkowa ) ilość oleju opalowego wynosić będzie od 20 000 litrów do 25 000 litrów. Jednostka posiada 1 zbiornik o pojemności 55 000 litrów. b) Parametry zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ. 2) II CZĘŚĆ Dostawa w ilości szacunkowej 40 000 litrów oleju opałowego lekkiego dla Dom Pomocy Społecznej w Mirsku, Mirsk ul. Zielona 12: a) Jednorazowo zamawiana ( dostawa cząstkowa ) ilość oleju opalowego wynosić będzie od 3 000 litrów do 6000 litrów. b) Parametry zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ. 3) III CZĘŚĆ Dostawa w ilości szacunkowej 60 000 litrów oleju opałowego lekkiego dla Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie, Nielestno 17 i jego rozładunek w tym miejscu (spust do zbiorników w piwnicy) a) Jednorazowo zamawiana ( dostawa cząstkowa ) ilość oleju opalowego wynosić będzie min. 8 000 litrów a w wyjątkowych przypadkach nie mniej niż 2000 litrów. Jednostka posiada 8 zbiorników o łącznej pojemności 16000 litrów. b) Parametry zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca przedstawi aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub promesę koncesji wydanej przez Prezesa URE w drodze decyzji administracyjnej potwierdzającej ubieganie się Wykonawcy o wydanie koncesji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf