BUDOWA ULICY STROMEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ( OD UL. TURYSTYCZNEJ DO UL. ODRODZENIA


Miasto Szklarska Poręba ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Szklarska Poręba
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 58-580 Szklarska Poręba, Granitowa
 • Telefon/fax: tel. 757 547 700 , fax. 757 547 724
 • Data zamieszczenia: 2018-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Szklarska Poręba
  Granitowa 2
  58-580 Szklarska Poręba, woj. dolnośląskie
  tel. 757 547 700, fax. 757 547 724
  REGON: 23082164100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szklarskaporeba.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA ULICY STROMEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ( OD UL. TURYSTYCZNEJ DO UL. ODRODZENIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Stromej w Szklarskie Porębie (od ul. Turystycznej do ul. Odrodzenia). 2. Na odcinku projektowanej ulicy Stromej – działka nr 155/2 oraz 411 – ulica będzie przebiegać przez teren zagospodarowany zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz wielorodzinną (blok mieszkalny). Na tym odcinku w chwili obecnej znajduje się nawierzchnia gruntowa oraz trawniki. Branża drogowa: Planowana droga będzie drogą gminną w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, o parametrach technicznych i użytkowych odpowiadających klasie technicznej L o prędkości projektowej Vp = 40 km/h. Jezdnia o szerokości 6,00 m (lokalnie 5,00 m) wykonana zostanie z mieszanki mineralno-asfaltowej, z jednostronnym (lokalnie obustronny) chodnikiem o szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej. Przy istniejącym moście chodnik doprowadzony zostanie na wysokość przyczółków, ponieważ w przyszłości planowana jest dobudowa kładki dla pieszych poprowadzona równolegle do przęsła mostu. Do tego na tym odcinku ruch pieszych prowadzony będzie przez most, a chodnik zabezpieczony zostanie zaporami drogowymi. Zakres rzeczowy: - długość zaprojektowanej ulicy Stromej - około 315 mb; - powierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej – ok. 2 206,66 m2, - powierzchnia zjazdów z mieszanki mineralno-asfaltowej na posesje– ok. 58,25 m2, - powierzchnia z kostki betonowej ciągu pieszo-jezdnego– 239,71 m2, - powierzchnia chodnika kostki betonowej – ok. 879,02 m2, - krawężnik betonowy – 997,57 mb, - obrzeże betonowe –466,88 mb. Branża sanitarna: Wszystkie nawierzchnie mają zapewnione odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie właściwych spadków poprzecznych i podłużnych oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do studzienek ściekowych z odprowadzeniem do projektowanej kanalizacji deszczowej DN250 PCV o długości L=266,50m i DN200 PCV, o długości L=68,50. Kanalizacja deszczowa ma posiadać 15 sztuk wpustów ulicznych, połączonych przykanalikami z kolektorem. Dodatkowo przed mostem wykonane zostaną 2 korytka ściekowe uniemożliwiające zalanie mostu wodą opadową o łącznej długości L=9,00m. Na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia ul. Stromej uzyskano Decyzję pozwolenie wodnoprawne Nr OŚR.IV-6223/49/09 z 04.12.2009 r. z ważnością do 30.11.2019 r. w zakresie budownictwa wodnego- dwa wyloty kanału wód deszczowych do potoku Kamieńczyk: o śr. DN250mm na prawym brzegu potoku i DN200mm na lewym brzegu potoku. Branża elektryczna: Na całym odcinku ul. Stromej zaprojektowane jest oświetlenie uliczne. Na głównym ciągu ulicy ustawione zostaną słupy oświetleniowe stalowe – poglądowo typu S-70 z oprawami 100W: źródło światła wysokoprężna lampa sodowa z bańką przezroczystą, klasą ochronności I/II; stopieniem ochrony IP: co najmniej IP66; stopniem ochrony mechanicznej IK: co najmniej IK 10 / klosz PC – poglądowo oprawa OUShe. Na istniejącej części ulicy Stromej ustawione zostaną latarnie parkowe – poglądowo: typu S-50 z oprawami URbana (oprawy oznaczone nr od L-15 do L-18). Zakres rzeczowy: - oświetlenie uliczne zaprojektowanej ul. Stromej, - likwidację kolizji sieci elektroenergetycznej 20 kV i nn z zaprojektowaną ul. Stromą, - ułożenie kabla typu YAKY 4x35 o łącznej długość linii kablowej 845 m, - ustawienie słupów oświetleniowych z wysięgnikami o długości 1 m w ilości 24 szt., - zabudowanie na ww. słupach opraw oświetleniowych 100W ,z regulatorem mocy, - ustawienie słupów parkowych typu S-50 w ilości 4 szt., - zabudowanie na ww. słupach opraw 70 W, z osłoną szczytową - w rejonie skrzyżowania ul. Odrodzenia – ul. Stroma powiązanie projektowanej sieci oświetlenia ulicznego z istniejącą siecią oświetlenia ul. Odrodzenia. Branża telekomunikacyjna: - przebudowę studni kablowych, słupów telekomunikacyjnych, kanalizacji kablowej, napowietrznych linii telekomunikacyjnych Telekomunikacji Polskiej S.A. Zakres rzeczowy przebudowy: - kanalizacja kablowa pierwotna 2 i 3 – otworowa – 0,396 kmo, - kable miedziane sieci rozdzielczej i abonenckiej – 36,0 kmp, - kable światłowodowe – 0,2 klś. Wycinka drzew: ( zgodnie - Projekt zagospodarowania terenu) drzewo Nr 1: Dz. nr: 442 - klon, obwód 245 cm, drzewo Nr 2: Dz. nr: 441/16 - klon, obwód 265, drzewo Nr 3: Dz. nr: 435 - brzoza, obwód 45 cm, drzewo Nr 4: Dz. nr: 435-551/2 - klon, obwód 345 cm. Organizacja ruchu: Organizacja ruchu tymczasowego i ruchu docelowego leży w zakresie przedmiotu zamówienia, zgodnie z załączonymi Projektami oznaczonymi jako plik [12] i [13]. Organizacja ruchu tymczasowego „Ulica Stroma w Szklarskiej Porębie jest drogą zaliczoną do kategorii gminnej. W chwili obecnej ulica ta stanowi wydzielony geodezyjnie pas drogowy o nawierzchni gruntowej łączący ulicę Turystyczną z ulicą Odrodzenia. Ulica ta nie posiada w chwili obecnej podstawowych elementów przekroju drogowego lub ulicznego takich jak jezdnia, chodnik, pasy zieleni. Przez most na potoku Kamieńczyk znajduje się ograniczenie wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 2,5 t. Natężenie ruchu pojazdów na tej ulicy jest małe. Ulica ta obsługuje ruch samochodowy związany z zabudową mieszkaniową. Specyfika robót wymusza zastosowanie dwóch wariantów podczas robót: - Etap I – roboty wykonywane od mostu na potoku Kamieńczyk do skrzyżowania z ulicą Turystyczną – etap ten wymusza zamknięcie przejazdu przez skrzyżowanie z ulicą Turystyczną i wytyczenie objazdu ulicami Broniewskiego, Okrzei, B. Czecha, - Etap II – roboty wykonywane od mostu na potoku Kamieńczyk do ulicy Odrodzenie – zamknięcie przejazdu dla pojazdów samochodowych oraz zawężenie pasa jezdni na ulicy Odrodzenie. W obu przypadkach utrzymany zostanie ruch pieszych.” Organizacja ruchu docelowego „Na ul. Stromej odbywać się będzie ruch dwukierunkowy. Z lokalnym przewężeniem na moście przez potok Kamieńczyk (szerokość mostu L = 4,10 m). Przejazd przez most będzie oznakowany znakami A-12a, B-31 oraz D-5, które informować będą o zwężeniu i niebezpieczeństwie. Przebieg drogi głównej i podporządkowanej został szczegółowo pokazany w Projekcie organizacji ruchu. Ciąg pieszo-jezdny oznakowany będzie znakiem D-4a, ponieważ będzie to odcinek nieprzejezdny i stanowić będzie dojazd do posesji prywatnych. Na ulicy Stromej wyznaczono przejścia dla pieszych poprzez zastosowanie znaków D-6 oraz P-10. 2.Wszystkie prace ziemne powinny być wykonywane pod nadzorem archeologicznym, który zapewnia Zamawiający. 3. Powyższy zakres ma charakter poglądowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdz. III. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. Opis przedmiotu zamówienia, ogólnie zwanym Dokumentacją projektową. Ww. ilości podane są w przybliżeniu/ orientacyjnie/ w szczególności i absolutnie nie mogą stanowić bazy przy ustalaniu umownej ceny. Przyjęcie ich – stanowi ryzyko wykonawcy. 4. Teren, na którym projektowana jest budowa drogi podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – gdzie Miasto Szklarska Poręba zostało wpisane do rejestru zabytków pod nr 611/J z dnia 26.02.1980r. Projekt budowlany został uzgodniony z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, Delegaturą w Jeleniej Górze – Decyzja nr 428/2010. 5.W przypadku użycia w jakimkolwiek miejscu Dokumentacji projektowej nazw producentów, znaków, nazw towarowych pochodzenia mających charakter poglądowy, a których wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, o których mowa w art. 29 ust. 3 upzp. bądź norm aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 i ust. 3 upzp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 6. Stosownie do treści art. 29 ust.3a upzp, Zamawiający żąda zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia, t. j : pracownicy fizyczni - wszyscy robotnicy budowlani wykonujący roboty na budowie w zakresie robót rozbiórkowych, prac ziemnych, robót związanych z odwodnieniem, robót związanych z wykonaniem ław pod krawężniki, wbudowaniem krawężników, obrzeży betonowych, wykonaniem podbudowy na poszerzeniach i zjazdach, nawierzchni jezdni, przepustów, wykonaniem organizacji ruchu i zieleni. 7. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący powyższe czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 108, poz. 4, poz. 138, poz.305). Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy operatorów wynajętego sprzętu i urządzeń, świadczących usługi transportowe, geodezyjne, kierownika budowy, kierowników robót tzn. osób posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 8. Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady dla całego przedmiotu zamówienia - minimum 60 miesięcy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się wraz z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, w którym nie stwierdza się występowania wad lub wraz z dniem podpisania protokołu odbioru usunięcia wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233123-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć składaną ofertę wadium, w kwocie 20 000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych ). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2014 r. poz.1804 z późn.zm.) 3. Polisa, gwarancja, poręczenie lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ, następuje jego bezwarunkowa wypłata w pełnej wysokości bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Koniecznym jest, żeby dokument ten obejmował odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust.4a i 5 upzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić - przelewem na rachunek Zamawiającego, otwarty w PLN : Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Szklarskiej Porębie nr rachunku 68 1090 1984 0000 0001 0081 6338, z adnotacją w tytule wpłaty: „Wadium – budowa_ ul. Stroma”. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna- wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. Wniesione wadium w takiej formie winno obowiązywać od dnia składania oferty ( a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą zgodnie z art.85 upzp, 6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne wówczas, gdy Bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest nie wystarczającym warunkiem do stwierdzenia terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 7. W przypadku, kiedy wnoszone wadium w postaci gwarancji bankowych bądź ubezpieczeniowych dotyczy zabezpieczenia oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – w treści gwarancji bankowych bądź ubezpieczeniowych muszą znajdować się wszystkie podmioty (członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, partnerzy spółki joint venture) wymienieni jako wykonawcy. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ust.1 do ust.4 upzp. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i ust.3a upzp., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, których mowa w art.25 ust.1 upzp., oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 (patrz: punkt XI.5 c) i d) ), co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art.45 i art.46 upzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zmówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie stawia warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku, kiedy wykonawca korzysta z Podmiotu udostępniającego zasoby („inny podmiot”) celem wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu – stosowne zobowiązanie tego Podmiotu udostępniającego- wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6, w oryginale należy dołaczyć do Oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf