Budowa trzech bacówek wraz z elementami małej architektury w ramach projektu: Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31227 Kraków, ul. Vetulaniego
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2018-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
  ul. Vetulaniego
  31227 Kraków, woj. małopolskie
  REGON: 12084810200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/zpkwmalopolskiego/Article/id,4221.html;https://www.zpkwm.pl/zespol-parkow/aktualnosci.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa trzech bacówek wraz z elementami małej architektury w ramach projektu: Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest budowa trzech bacówek wraz z elementami małej architektury w ramach projektu: Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę: a)wykopy pod fundamenty b)odwiezienie ziemi z wykopów c)zasypanie wykopów d)rozplantowanie ziemi 2.2roboty budowlane w zakresie wznoszenia budynków: a)roboty ziemne b)roboty żelbetowe c)roboty ciesielskie d)roboty pokrywcze 2.3roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych: montaż wyposażenia małej architektury (ławy, stoły, zadaszenie i tablice informacyjne). 3.Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 3 (słownie: trzy) części), zwane dalej Zadaniami. Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: a) 2 500,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące pięćset) - Zadanie I b) 2 500,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące pięćset) - Zadanie II c) 2 500,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące pięćset) - Zadanie III - nie później niż w terminie składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu b)Pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf