Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Lądek-Zdrój


Gmina Lądek Zdrój ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Lądek Zdrój
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 57540 Lądek-Zdrój, ul. Rynek
 • Telefon/fax: tel. 748 117 850 , fax. 748 147 418
 • Data zamieszczenia: 2018-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lądek Zdrój
  ul. Rynek 31
  57540 Lądek-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 748 117 850, fax. 748 147 418
  REGON: 89052355600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ladek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Lądek-Zdrój
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Lądek-Zdrój.” 2.1.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji i przebudowie ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe szerokości do 1,00 m i długości 22 000mb. Celem inwestycji jest udostępnienie gruntów leśnych dla społeczeństwa do rekreacji w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Realizacja programu jest uznawana w świecie za dobrą praktykę dotyczącą budowania przyjaznych dla środowiska i zrównoważonych ścieżek: - długość ścieżki do wykonania: 22 000mb; - szerokość nawierzchni z gruntu rodzimego: do 1mb; - odwodnienie ścieżki poprzez spadki poprzeczne: do 5%; - planowane kładki z elementów drewnianych (szerokość 1m): 178mb; Pętla Orłowiec. Podczas wytyczania "korytarza" ścieżki i pomiarów terenowych za pomocą urządzenia do pomiarów GPS długość szlaku wyniosła 15 700mb (singletrack). "Korytarz" ścieżki oznaczony został w terenie na drzewach niebieskim markerem. Po wykonaniu trasy należy wykonać pomiar GPS ostatecznej długości trasy. Ze względu na błędy pomiarowe i ostateczny przebieg ścieżki, zależny od trasującego mogą wystąpić różnice w długości śladu. Zakłada się że te różnice nie powinny być większe niż 10% w górę lub w dół. Pętla Zdrój. Podczas wytyczania "korytarza" ścieżki i pomiarów terenowych za pomocą urządzenia do pomiarów GPS długość szlaku wyniosła 6 300mb (singletrack). "Korytarz" ścieżki oznaczony został w terenie na drzewach niebieskim markerem. Po wykonaniu trasy należy wykonać pomiar GPS ostatecznej długości trasy. Ze względu na błędy pomiarowe i ostateczny przebieg ścieżki, zależny od trasującego mogą wystąpić różnice w długości śladu. Zakłada się że te różnice nie powinny być większe niż 10% w górę lub w dół. 2.1.2. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja i przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe szerokości do 1,00 m i długości 22 000mb: 1.Pętla Orłowiec 15 700 mb, 2. Pętla Zdrój 6 300 mb. Jezdnię zaprojektowano o szerokości do 1mb o przekroju poprzecznym jednostronnym, bądź 2-stronnym, z pochyleniem w kierunku zgodnym ze spadkiem stoku do 5%, Zaprojektowano konstrukcję jezdni o nawierzchni kamiennej. Wykaz obiektów planowanych do wykonania: 1. Ścieżka rowerowa – 22 000 mb. Na ścieżce typu "singletrack" należy wykonać następujące rodzaje prac: "Korytarz" ścieżki, trasowanie ścieżki, czyszczenie ścieżki, prace ziemne, ręczne prace wykończeniowe, nawierzchnie ścieżki (zewnętrzna warstwa z kruszywa kamiennego), profil ścieżki. 2. Punkt wypoczynkowy. Przewiduje się wykonać punkt wypoczynkowy: a) lokalizacja na Przełęczy Różaniec, nad Orłowcem 3. Bramy wjazdowe. Przewiduje się wykonanie bram wjazdowych: a) na przełęczy Jaworowej, w kierunku Lądka Zdrój z napisem „Pętla Orłowiec” lub „Orłowiec”, b) na przełęczy Różaniec, w kierunku Lądka Zdrój, ponowny wjazd na trasę singletrack, obok punktu wypoczynkowego, z napisem „Pętla Orłowiec” lub „Orłowiec”, c) na rozpoczęciu trasy singletrack w kierunku Przełęczy Jaworowej (pętla Orłowiec), obok punktu wypoczynkowego, z napisem „Pętla Orłowiec” lub „Orłowiec”,. Ostateczne umiejscowienia należy uzgodnić z właściwymi Leśniczymi, d) na rozpoczęciu trasy singletrack, pętla Zdrój z napisem „Pętla Zdrój” lub „Zdrój”. 4. Obiekty małej architektury i urządzenia terenowe: - słupki z oznakowaniem występujące na ścieżce – należy je zamontować na kątowniku ocynkowanym osadzanym w gruncie, - szykany zwalniające - należy je zamontować na kątowniku ocynkowanym, - kładki drewniane - z elementów drewnianych szerokości 1 m i 1,5 m, - rynny odwadniające, - oznakowanie terenowe do trasy, - infrastruktura towarzysząca: tablice informacyjne, wieszaki na rowery, kosze na śmieci. 5. Istnieje możliwość wykorzystania mineralnej warstwy rodzimej jako warstwy podbudowy, minimalna warstwa wierzchnia 2,5 cm. Wszelkie zmiany w tym zakresie wymagają akceptacji inspektora nadzoru. 6. Materiały drewniane malowanie farbą z piaskiem można zamienić na deskę ryflowaną (drobny ryfel), impregnacja desek może być wykonana metodą zanurzeniową. 7. W ramach realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do wykonania flagowania czyli wytyczenia trasy w terenie wraz z 3 egzemplarzami inwentaryzacji powykonawczej dostarczonej Zamawiającemu w wersji elektronicznej (pliki: .kml, .gpz, .kmz). Flagowanie trasy winna przeprowadzić osoba posiadająca odpowiednie doświadczenie i umiejętności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 14 500 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. Informacje dodatkowe
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, b) oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, d) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia), e) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf