Budowa targowiska gminnego w Lubiewie


Gmina Lubiewo ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Lubiewo
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 89526 Lubiewo, ul. Hallera
 • Telefon/fax: tel. 52 33 493 10 , fax. 52 519 02 14
 • Data zamieszczenia: 2018-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubiewo
  ul. Hallera 9
  89526 Lubiewo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 33 493 10, fax. 52 519 02 14
  REGON: 9235113300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubiewo.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa targowiska gminnego w Lubiewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa targowiska gminnego w Lubiewie przy ul. Hallera 14, na dz. nr ew. 415 i 1103 (przyłącze kanalizacji deszczowej). 2. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów, w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje m. in. 1/ budowę budynku higieniczno – sanitarnego o pow. zabudowy – 24,00 m2; Budynek parterowy, bez podpiwniczenia, z dachem dwuspadowym pokrytym blacho dachówką. W budynku będą znajdować się toalety i pomieszczenie gospodarcze. Budynek z wewnętrzną instalacją wodociągową i kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrzną instalacją energetyczną, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej i przyłączem wodociągowym oraz zewnętrzną instalacją energetyczną (wlz). Budowa przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej z separatorem i zjazdu publicznego; 2/ budowę zadaszenia przy budynku higieniczno – sanitarnym – 12,00 m2; Zadaszenie o konstrukcji drewnianej o wymiarach 3,00 x 6,00 m przekryte blacho dachówką. Pod zadaszeniem przewiduje się lokalizację zamkniętych pojemników na odpady stałe zmieszane i segregowane. Pojemniki będą posadowione na projektowanym utwardzeniu gruntu z kostki betonowej; 3/ budowę trzech wiat zadaszonych o wymiarach 4,00 x 12,00 m2 – 144,00 m2; Wiaty o konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachówką Na terenie targowiska przewiduje się 12 miejsc do handlu pod zadaszonymi wiatami (po cztery stanowiska pod każdą wiatą) oraz 11 miejsc do handlu na utwardzonym placu. Łącznie 23 stanowiska przeznaczone do handlu. Zakłada się, że ponad 50% powierzchni handlowej targowiska przeznaczona będzie dla rolników sprzedających wyprodukowane produkty (12 stanowisk handlowych) oraz ponad 10 % powierzchni handlowej targowiska pod sprzedaż produktów rolno - spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego (3 stanowiska), pozostałe stanowiska z możliwością sprzedaży wyrobów tekstylnych, butów, art. spożywczych, itp. (8 stanowisk); 4/ budowę ogrodzenia wraz z bramą główną wjazdową o szerokości 5 m, dwuskrzydłową, furtką 1,0 m z metaloplastyki i bramą tylną 3,0 m z metaloplastyki; Ogrodzenie z siatki powlekanej o oczkach 40 x 40 mm na słupkach metalowych o wysokości 1,5 m w rozstawie co 2,5 m. Pomiędzy słupkami obrzeża betonowe 8 x 30 x100 cm; 5/ utwardzenie powierzchni gruntu (1544,39 m2) na terenie targowiska stanowiące dojścia, dojazdy, utwardzenie pod wiatami, zadaszeniem, zjazd publiczny. Utwardzenie z kostki betonowej grubości 8 cm w kolorze szarym i czerwonym, na podsypce cementowo – piaskowej o grub. 5 cm, podbudowie z kruszywa łamanego o grub. warstwy 15 cm i podsypce piaskowej grub. 10 cm; 6/ budowę oświetlenia targowiska w postaci latarni solarnych - 5 szt. o wysokości min. 5 m wyposażone w źródła światła LED o mocy 1 x 15 W oraz ogniwa (panele) fotowoltaiczne o mocy min. 2 x 150 Wp. Uwaga! 1. W przedmiarze robót w poz. 133 zapisano: ,,Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelanowy kompakt. Zamawiający wymaga montażu ustępów pojedynczych porcelanowych typu kompakt. 2. W przedmiarze w poz. 17 zapisano ,,Furtka o wymiarach 200 x 120", natomiast w projekcie budowlanym na str. 38 jest zapis ,,furtka 1,0 m". Zamawiający wymaga, by szerokość furtki była zgodna z wymiarami podanymi w projekcie budowlanym. 3. Drzwi zewnętrzne do pomieszczeń higieniczno – sanitarnych (toalet) należy wyposażyć w zamki monetowe. Zamek monetowy zewnętrzny wyposażony w gałkę. Automat (zamek monetowy) przygotowany na monety 2 złotowe. Automat z zasobnikiem na monety. Otwarcie zasobnika w celu wybrania następuje przy użyciu klucza patentowego. Automat winien posiadać dodatkową funkcję wejścia dla personelu bez użycia monety za pomocą dodatkowego, drugiego klucza (kluczem tym nie można otworzyć zasobnika). Klucz ten może też służyć do czasowego zablokowania pobierania monet - wówczas wejście jest otwarte bez wrzucania monet. 4. Wykonawca powinien uwzględnić Projekt zagospodarowania terenu stanowiący Zał. nr 8 do SIWZ, który w zakresie oznaczenia stanowisk handlowych jest zgodny z częścią opisową projektu budowlanego. 4. Oznaczenie wg wspólnego słownika CPV: 45 00 00 00 - 7 Roboty budowlane 45 21 31 41 - 3 Roboty budowlane w zakresie targowisk zadaszonych 4510 00 00 - 8 Przygotowanie terenu pod budowę 45 21 00 00 -2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45 30 00 00 -0 Roboty instalacyjne w budynkach 45 31 00 00 -3 Roboty instalacyjne elektryczne 45 33 00 00 -9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45 40 00 00 -1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45 23 32 00 -1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisują: projekt budowlany, projekt zagospodarowania terenu, przedmiar robót i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiące Załączniki od nr 7 do nr 12 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oryginał dokumentacji technicznej jest dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 6. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 1) wszelkich robót przygotowawczych, w tym robót porządkowych, organizacji i utrzymania placu budowy, dostawy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy niezbędnych mediów, w tym: energii elektrycznej, wody, itp. oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, 2) oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, 3) poniesienia wszystkich kosztów badań, ekspertyz i opinii koniecznych do oceny jakości robót oraz prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 4) poniesienia kosztów związanych z odbiorami wykonanych robót, 5) poniesienia kosztów wywozu nadmiaru ziemi w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego, 6) wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót przed wejściem na plac budowy wraz z uzyskaniem zatwierdzenia przez właściwy organ, 7) w przypadku uszkodzenia urządzeń bądź ich części (m. in. sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, elektrotechnicznej, urządzeń melioracyjnych oraz dróg gminnych) w toku realizacji przedmiotu zamówienia - naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, 8) pokrycia kosztów ewentualnych odszkodowań za wejście na grunty i zniszczenie plonów, 9) pokrycia ewentualnych kosztów demontażu, montażu bądź naprawy ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, 10) pokrycia kosztów odtworzenia nawierzchni dróg, 11) wykonania badań, prób i itp., jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających, 12) zapewnienia i pokrycia kosztów pełnej obsługi geodezyjnej obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 3 egzemplarzach, 13) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, 14) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 15) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 16) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego, 17) prowadzenia dziennika budowy, 18) wykonania planu BIOZ - jeśli dotyczy. 7. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania wszystkich robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz dokumentacją projektową, umową i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy. 8. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Podane w niniejszej SIWZ, w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń czy wyposażenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. 9. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć uproszczony kosztorys ofertowy. 10. Dołączony przedmiar robót stanowi element pomocniczy do opracowania uproszczonego kosztorysu ofertowego. 11. Zamówienie jest objęte pozwoleniem na budowę z dnia 22 lutego 2017 r. Nr Lub.55.2016. 12. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Rodzaj czynności: - czynności w branży budowlanej – roboty ogólnobudowlane będące przedmiotem zamówienia (m.in. roboty ziemne, wznoszenie konstrukcji drewnianych, wykonanie fundamentów, ścian, sufitu, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, prace elewacyjne, prace dekarskie, wykonanie obróbek blacharskich, wykonanie okładzin i tynków ścian, malowanie, wykonanie posadzek), - czynności w branży instalacyjnej - wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego, budowa przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej z separatorem, - czynności w branży eklektycznej – wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej, budowa oświetlenia, - czynności w branży drogowej - zagospodarowanie terenu, utwardzenie terenu stanowiącego dojścia, dojazdy, miejsca powierzchni sprzedaży, miejsca postojowe, zjazd publiczny. Wymóg ten nie dotyczy między innymi osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych, itp. 13. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, o których mowa w ust. 9 będą na czas wykonywania przez nich robót zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.). 14. W terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.). W odniesieniu do pracowników podwykonawców lub dalszych podwykonawców oświadczenie, o którym mowa należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 15. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób przy czynnościach wskazanych przez Zamawiającego powyżej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio w stosunku do Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w przypadku gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy limit środków finansowych, które przeznaczono na realizację zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Ponadto Wykonawca w ofercie składa: 1/ formularz ofertowy na załączonym druku stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, 2/ dokument potwierdzający uprawnienia osoby (osób) do złożenia oferty, w przypadku, gdy prawo to nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf