Budowa studni głębinowej na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie” w systemie zaprojektuj i wybuduj


Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Domaniowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Domaniowie
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 55-216 Domaniów, -
 • Telefon/fax: tel. 713828139
 • Data zamieszczenia: 2018-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Domaniowie
  - 56
  55-216 Domaniów, woj. dolnośląskie
  tel. 713828139
  REGON: 364232731
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/10921/przetargi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa studni głębinowej na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie” w systemie zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Bbudowa studni głębinowej na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie w systemie zaprojektuj i wybuduj. 3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu : studni głębinowej zastępczej nr 2z za studnię nr 2 oraz likwidacja otworów głównych nr 2 i nr 3 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie. Prace projektowe i budowlane w tym prace przygotowawcze należy wykonać zgodnie i w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy, wraz z załącznikami do PFU. Na etapie sporządzania dokumentacji projektowej zakres działek w której zlokalizowana będzie inwestycja, lub na które oddziaływać będzie inwestycja może ulec zmianie. 3.1.1. W zakres Przedmiotu zamówienia wchodzi: a) Uzyskanie map/mapy do celów projektowych, opiniodawczych lub innych niezbędnych do wykonania zadania. b) Uzyskanie warunków przyłączenia dla studni (jeśli dotyczy). Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącego przyłącza elektroenergetycznego ze studni nr 2, jeśli warunki pozwolą na jego wykorzystanie, c) Uzyskanie pozwolenia na budowę, dla robót wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskanie braku sprzeciwu dla robót wymagających zgłoszenia (jeśli dotyczy), d) Ułożenie linii kablowej zasilającej (jeśli dotyczy), e) Wykonanie skrzynki rozdzielczej (jeśli dotyczy), f) Wykonanie przyłącza doprowadzającego wodę surowa z projektowanej studni do budynku Stacji Uzdatniania Wody. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącego rurociągu ze studni nr 2. jeśli warunki i jego stan techniczny pozwolą na jego wykorzystanie, g) Wykonanie badań i uzgodnień umożliwiających uruchomienie, h) Wykonanie aneksu do dokumentacji hydrogeologicznej zatwierdzającej zasoby eksploatacyjne, i) Wykonanie dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja powykonawcza, badania, pomiary i próby odbiorcze), opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych w tym instrukcji sterowania i automatyki i przekazanie przez Wykonawcę Inwestorowi obiektu gotowego do eksploatacji załączonego pod napięciem wraz z wymaganym sterowaniem i automatyką. 3.1.2. Przedmiot zamówienia został opisany i realizowany będzie w oparciu o opracowany przez Zamawiającego Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) stanowiący integralną część niniejszej SIWZ – Załącznik nr 7 do SIWZ oraz zgodnie z: a) Ostateczną decyzją nr 35/2016 z dnia 27.09.2016 r. Marszałka Województwa Dolnośląskiego, sygnatura: DOW-G.I.7430.36.2016.BG zatwierdzająca projekt robót geologicznych na wykonanie otworu zastępczego nr 2z za otwór nr 2 oraz likwidację otworów głównych nr 2 i 3 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie (Załącznik do PFU), b) Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Farma Wiatrowa – Domaniów 2 (uchwalonego uchwałą nr XLII/281/14 Rady Gminy Domaniów z dnia 27 lutego 2014 roku, zmieniony uchwałą nr XXV/145/16 Rady Gminy Domaniów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Farma Wiatrowa– Domaniów 2”. (ogłoszony w Dzienniku Województwa Dolnośląskiego dnia 4 stycznia 2017 r. poz. 57). Źródło: „http://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/183/wiadomosc/362062/miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego_farma_wiatrowa__d” 3.2. Klasyfikacja robót wg CPV : a) 45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni b) 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej c) 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania d) 45000000-7 Roboty budowlane e) 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne f) 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 3.3. Zakres prac: 3.3.1. Zakres prac objętych niniejszym zamówieniem obejmuje w szczególności: a) zrealizowanie wszelkich spraw formalnych i prawnych niezbędnych do zrealizowania inwestycji w tym wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich pozwoleń i decyzji wymaganych prawem, b) uzyskanie pozwolenia na budowę (o ile będzie wymagane), c) ułożenie linii kablowych zasilających studnię (jeśli dotyczy) d) wykonanie skrzynki rozdzielczej (jeśli dotyczy), e) Wykonanie dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja powykonawcza, badania, pomiary i próby odbiorcze) – w 2 egzemplarzach dla Zamawiającego, opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych w tym instrukcji sterowania i automatyki i przekazanie przez Wykonawcę Inwestorowi obiektu gotowego do eksploatacji załączonego pod napięciem wraz z wymaganym sterowaniem i automatyką – w 2 egzemplarzach dla Zamawiającego f) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (o ile będzie wymagane), g) wszelkie inne czynności niezbędne do realizacji całego zakresu prac. 3.3.2. Zakres prac przygotowawczych obejmuje między innymi: a) Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym podstawowych założeń do projektowania i podstawowych rozwiązań technicznych. b) Sprawdzenie zgodności planowanej inwestycji z granicami aktualnie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Farma Wiatrowa – Domaniów 2 (uchwalonego uchwałą nr XLII/281/14 Rady Gminy Domaniów z dnia 27 lutego 2014 roku., poz. 2693), zmieniony uchwałą nr XXV/145/16 Rady Gminy Domaniów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Farma Wiatrowa– Domaniów 2”. (ogłoszony w Dzienniku Województwa Dolnośląskiego dnia 4 stycznia 2017 r. poz. 57). w przypadku gdy zakres inwestycji wykracza poza granice MPZP, Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeśli dotyczy). c) Sprawdzenie zgodności planowanej inwestycji z ostateczną decyzją nr 35/2016 z dnia 27.09.2016 r. Marszałka Województwa Dolnośląskiego, sygnatura: DOW-G.I.7430.36.2016.BG zatwierdzająca projekt robót geologicznych na wykonanie otworu zastępczego nr 2z za otwór nr 2 oraz likwidację otworów głównych nr 2 i 3 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie, ewentualne dokonanie zmiany decyzji lub uzyskanie nowej (jeśli dotyczy). d) Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie opinii Zamawiającego oraz uzyskanie ostatecznej decyzji - pozwolenia wodno-prawnego (jeśli dotyczy). e) Zawarcie umów na korzystanie z gruntów pokrytych wodami w przypadku przejścia inwestycji przez takie grunty (jeżeli wymagane). f) Uzyskanie wszelkich niezbędnych ostatecznych decyzji administracyjnych w tym ich zmian lub ostatecznych decyzji o przeniesieniu umożliwiających realizację inwestycji oraz ponoszenie opłat z tego tytułu do roku odbioru końcowego, w tym: – ostatecznych decyzji o zmianie przeznaczenia i wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i/lub leśnej, o ile zajdzie taka potrzeba, g) Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie opinii Zamawiającego dotyczącej rozwiązań technicznych w nim zawartych (jeśli dotyczy). h) Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany dla inwestycji oraz udzielającej pozwolenia na budowę (jeśli wymagane). i) Opracowanie projektu wykonawczego i uzyskanie opinii Zamawiającego (jeśli dotyczy), j) Uzyskanie zezwoleń na czasowe zajęcie pasów drogowych, na wykonanie prac w sąsiedztwie linii kolejowych, na wyłączenia linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, itp., niezbędnych do realizacji inwestycji na czas wykonywania prac. k) Ponoszenie wszelkich opłat z tytułu pozyskanych ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji do roku odbioru końcowego. l) Uzyskanie pisemnych uzgodnień z właścicielami posesji na które będzie oddziaływać inwestycja (jeśli dotyczy). 3.3.3. Przedmiot zamówienia w zakresie prowadzenia robót budowlanych, obejmuje ponadto: 1. zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż., 2. zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, 3. oznakowanie i zabezpieczenie dróg publicznych i wewnętrznych w zakresie wynikającym z uzgodnień z zarządcami tych dróg, 4. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem przetargu, 5. wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (2 egz.) 6. naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót, 7. pokrycie kosztów usunięcia niewypałów, niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót, 8. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 9. zgłoszenie do odbioru przez odpowiednie służby i organy oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane). 3.3.4. Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań dla właścicieli posesji za szkody spowodowane przez Wykonawcę powstałe podczas budowy. Obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami posesji, w przedmiocie wejścia z robotami na teren osób trzecich, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym związanych, spoczywa każdorazowo na Wykonawcy. 3.3.5. W zakresie prowadzenia robót budowlanych, Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty protokolarnego przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do: 1. ochrony znajdującego się na nim mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego, 2. zagospodarowanie ewentualnych odpadów - zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.); 3. zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych dla personelu Wykonawcy i ewentualnych podwykonawców; 4. nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i norm bhp, 5. ustalania i utrzymywania porządku, 6. odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia, 7. dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego zamówienia. 3.3.6. Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej, stanowią integralne załączniki do SIWZ. 3.3.7 Wykonawca udzieli rękojmi na całość robót budowlanych, objętych przedmiotem niniejszego zamówienia na okres 60 miesięcy, liczonych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji - bez usterek (art. 568 § 1 KC w zw. z art. 46 § 1 KC). 3.3.8. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na całość robót budowlanych, objętych przedmiotem niniejszego zamówienia na okres min. 60 miesięcy, liczonych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego zadania - bez wad. 3.4. W zakresie prowadzonych robót budowlanych, do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in.: a. zagospodarowanie ewentualnych odpadów - zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zmianami); b. zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych dla personelu Wykonawcy i ewentualnych podwykonawców; Zamawiający udostępni nieodpłatnie pomieszczenia socjalne znajdujące się w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie, na czas realizacji robót przygotowawczych i budowlanych. c. uporządkowanie terenu po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy oraz inne obowiązki wymienione w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. d. organizacja i zapewnienie dostępu do mediów (dostawy mediów), w tym wody i energii elektrycznej dla celów prowadzenia budowy. Wszelkie uzgodnienia i koszty z tym związane, obciążają w całości Wykonawcę Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć odrębne umowy z dostawcami mediów dla celów budowlanych oraz zapewnić instalację liczników zużycia mediów. e. wycinka, karczowanie, usunięcie oraz zagospodarowanie istniejącego na placu budowy drzewostanu lub zakrzewień, pod nadzorem odpowiednich służb oraz Zamawiającego, w oparciu o stosowne zezwolenia lub decyzje uzyskane w imieniu Zamawiającego przez Wykonawcę (jeżeli konieczne). Zamawiający zastrzega, iż pozostałości po wycince, obejmujące niepodlegające odzyskaniu części drzewostanu karpiny itp., winne zostać usunięte przez Wykonawcę, jako odpad - zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21). Wszelkie koszty związane z usunięciem ww. odpadów, obciążają w całości Wykonawcę.; 3.4.1 Wykonawca zobowiązany jest do codziennego utrzymania czystości i porządku na terenie objętym wykonawstwem prac (bieżące usuwanie odpadów i innych przeszkód na drodze dojazdowej, porządkowanie narzędzi pracy). 3.4.2 Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP. 3.5. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający żąda, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), osoby wykonujące wskazane poniżej czynności, w zakresie zgodnym z PFU, związane z: 3.5.1 Wykonanie prac wiertniczych wraz z zafiltrowaniem otworu nr 2z. 3.6. Zamawiający zastrzega, że wszystkie ewentualnie podane w SIWZ bądź innym integralnym z SIWZ dokumencie, nazwy własne materiałów (wyrobów) nie mają na celu naruszenia art.29 i art.7 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Powyższe należy rozumieć, jako określenie wymaganych przez Zamawiającego minimalnych parametrów użytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ustawy Pzp, na wskazane z nazwy materiały (wyroby) opisane znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, źródłem lub szczególnym procesem, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów) o nie gorszych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i technicznych niż opisane w SIWZ lub jej załącznikach. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W powyższym zakresie Wykonawca powinien okazać się na każde żądanie Zamawiającego stosownym dokumentem wystawionym przez producenta lub przez odpowiednie instytucje/organy certyfikujące. 3.7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. Zapłata za wykonane roboty nastąpi zgodnie ze wzorem umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ po wykonaniu odpowiedniego zakresu przedmiotu umowy na który zostanie wystawiona faktura po obustronnym podpisaniu protokołu odbioru robót, której dotyczy wystawiona faktura. 3.8. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie zawiera pkt 14 SIWZ. 3.9. Załatwienie wszystkich formalności oraz wszelkie poniesione koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy. 3.10. Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe. Wierzytelności, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, nie mogą być przedmiotem cesji (przelewu, sprzedaży) bez pisemnej zgody Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45255110-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest złożyć: a) formularz ofertowy (z ceną netto i z podatkiem VAT) (wzór - zał. 1 do SIWZ) zgodnie ze wzorem formularza ofertowego należy podać ceny w rozbiciu na koszty prac projektowych i opracowań wyjściowych do projektowania oraz koszty robót budowlanych. Ocenie podlegać będzie cena łączna brutto za wykonanie całości zamówienia. b) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. c) w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. 7.5. Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ w sposób wymieniony w pkt. 11. 7.6. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf