Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Miłocin, Maszki, Maszki k/Wojciechowa, Palikije Pierwsze gm. Wojciechów – I etap operacji


Gmina Wojciechów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Wojciechów
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 24204 Wojciechów, Wojciechów
 • Telefon/fax: tel. 081 5177241 w. 30 , fax. 081 5177665
 • Data zamieszczenia: 2018-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wojciechów
  Wojciechów 5
  24204 Wojciechów, woj. lubelskie
  tel. 081 5177241 w. 30, fax. 081 5177665
  REGON: 43102018000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wojciechow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Miłocin, Maszki, Maszki k/Wojciechowa, Palikije Pierwsze gm. Wojciechów – I etap operacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Miłocin, Maszki, Maszki k/Wojciechowa, Palikije Pierwsze gm. Wojciechów – I etap operacji pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wojciechów” o łącznej długości 10,257 km. Zakres zamówienia obejmuje: a) budowę sieci wodociągowej PVC 160-110 (roboty odtworzeniowe nawierzchni, roboty ziemne, roboty instalacyjne, hydranty p.poż.) b) przyłącza wodociągowe PE 63-40 od sieci do granicy przyłączanej działki (roboty ziemne, roboty instalacyjne) c) zestaw hydroforowy do podnoszenia ciśnienia d) wykonanie wszelkich niezbędnych robót wymaganych przy realizacji inwestycji, między innymi odtworzenia nawierzchni, usunięcie występujących kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, próby, regulacje, rozruch technologiczny, inne elementy ujęte w dokumentacji technicznej (Zał. Nr 7 do SIWZ) i projekcie umowy. Szczegółowy opis poszczególnych robót do wykonania, zakres, ilości oraz dane techniczne określone są dokumentacją techniczną (Zał. Nr 7 do SIWZ) i projektem umowy (Zał. Nr 3 do SIWZ). UWAGA: Projekt budowlany sieci wodociągowej obejmuje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynku, a przedmiot zamówienia budowę sieci i przyłączy tylko w zakresie: od sieci do granicy przyłączanej działki. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 4. Rozwiązania równoważne Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), poleceniami Inspektora Nadzoru oraz wymogami niniejszej SIWZ. Wszystkie użyte materiały i urządzenia do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami. W przypadku użycia w SIWZ lub pozostałych elementach SIWZ odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację techniczną powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji technicznej towarzyszy wyraz „lub równoważne”. Zamawiający informuje, że jeżeli użyte zostały w SIWZ, dokumentacji technicznej czy w przedmiarze robót znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy traktować je jako przykładowe określające jedynie minimalne oczekiwane parametry i cechy jakościowo-użytkowe jak zaprojektowane oraz wymagany standard, które można zastąpić materiałami, produktami, urządzeniami, wyrobami równoważnymi z zachowaniem warunków zawartych w dokumentacji technicznej. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją techniczną i SIWZ. Przez równoważność należy rozumieć zastosowanie porównywalnych materiałów, wyrobów, produktów i urządzeń o parametrach i cechach jakościowo-użytkowych z uwzględnieniem ich przeznaczenia, niepowodujących pogorszenia właściwości użytkowania i trwałości urządzenia, obiektu. Zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych w żaden sposób nie może wpłynąć negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji technicznej (projektowej). Użyte w w/w dokumentacji znaki towarowe materiałów i urządzeń należy traktować jako rozwiązania techniczne określające standard użytych materiałów i urządzeń. Nazwy i symbole handlowe w dokumentacji zostały podane w celu jak najdokładniejszego określenia elementów i materiałów, które mogą być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Mogą one być zastąpione rozwiązaniami technicznymi, materiałami i urządzeniami o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, technologicznych i standardzie jakościowym na warunkach określonych w dokumentacji technicznej. Powyższe wyjaśnienia precyzujące wymogi zamawiającego w odniesieniu do dopuszczanego przez niego zakresu równoważności dotyczą wszystkich dokumentów przetargowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). Użycie w SIWZ lub jej załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że dostawy, usługi lub roboty budowlane, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. Użycie w SIWZ lub jej elementach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje również inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań i nie ma możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy oraz pod warunkiem, że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia danego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną (projektową). 5. Podwykonawstwo 5.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 5.2. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 5.2.1. jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 5.2.2. w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podać – o ile są już znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji zamówienia zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia (art. 36b ust. 1a Pzp). 5.2.2. jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust.2 Pzp); Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności, jak też inne wymogi dotyczące umów o podwykonawstwo zawarto w projekcie umowy stanowiącym integralną część SIWZ. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Gwarancja Wymagany od Wykonawcy minimalny okres gwarancji wynosi: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na wykonane roboty budowlano-montażowe oraz dostarczone i zamontowane materiały i urządzenia (gwarancje rozszerzone) na w/w okres minimum 36 miesięcy. Warunki gwarancji zgodnie z projektem umowy. 7. Informacje o finansowaniu Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, tytuł operacji „Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wojciechów” operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 8. Klauzula zatrudnienia Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia, określonym w pkt. III.1 SIWZ, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz.108, z późn. zm.). (Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). 8.1. Obowiązek ten dotyczy Wykonawcy a także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej w pkt. III.8 SIWZ czynności. 8.2. Wykonawca, w dniu zawarcia umowy, przedstawi zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 8.3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. III.8 SIWZ czynności. 8.4. W trakcie realizacji zamówienia na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. III.8 SIWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia, dowody tj. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 8.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowania tego obowiązku zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). 1) Formy wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 2) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy nr: 93 8735 1017 1000 0111 2000 0190 Bank Spółdzielczy w Poniatowej Oddział w Wojciechowie z adnotacją: „Wadium na przetarg INR.271.08.2018” (należy wskazać nr części zamówienia, na którą składana jest oferta wykonawcy). Wadium należy wnieść (wpływ pieniędzy na w/w konto) przed upływem terminu składania ofert - tak wniesione wadium w pieniądzu zamawiający uzna za skutecznie wniesione. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 3) Nie wniesie wadium w określonym terminie lub wniesie w sposób nieprawidłowy, skutkowało będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 4) Wraz z ofertą należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji/poręczenia). 5) Wadium musi być wniesione (musi zabezpieczać ofertę) i obejmować cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 6) W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …………. - do dnia ………….”, e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2. Zatrzymanie wadium: 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 3. Zwrot wadium: 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4. Ponowne wniesienie wadium: Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 5. Zasady wnoszenia wadium określone w pkt. IX SIWZ dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Składają wszyscy wykonawcy razem z ofertą: 1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt VII.1.1. SIWZ oraz przedstawia dowody, o których mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, w szczególności pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę, o którym mowa w poniższym pkt.VII.1.5. i VI.3.1. SIWZ. 1.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia wymagane w pkt VII.1.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 1.5. Dokument (w formie oryginału), z którego będzie wynikało zobowiązanie podmiotu trzeciego, do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z pkt VI.2 i VI.3 SIWZ, o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu. Dokumenty dotyczące grup kapitałowych składane przez wszystkich wykonawców po otwarciu ofert bez wezwania zamawiającego: 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu – zgodnie ze wzorem oświadczenia Załącznik Nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, i zobowiązani są do złożenia: - pełnomocnictwa w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza); - oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt VII SIWZ. 10. Wymóg zawarty w SIWZ i w załącznikach do SIWZ dotyczący podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy rozumieć, że oświadczenia i dokumenty powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy/ podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na podstawie pełnomocnictwa, które należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf