Budowa publicznego boiska wielofunkcyjnego w Brzózie Stadnickiej

Gmina Żołynia ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Żołynia
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 37110 Żołynia, ul. Rynek
 • Telefon/fax: tel. 172 243 018 , fax. 172 243 476
 • Data zamieszczenia: 2018-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żołynia
  ul. Rynek 22
  37110 Żołynia, woj. podkarpackie
  tel. 172 243 018, fax. 172 243 476
  REGON: 69058184400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zolynia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa publicznego boiska wielofunkcyjnego w Brzózie Stadnickiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy robót budowlanych wskazanego powyżej zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie przez Wykonawcę wymienionego poniżej zakresu robót: 1) wykonanie boiska wraz z ogrodzeniem; 2) wykonanie drenażu boiska; 3) wykonanie rozdzelnicy budowlanej w budynku Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Brzózie Stadnickiej; 4) wykonanie policznikowej instalacji doziemnej; 5) wykonanie oświetlenia zewnętrznego. Opisany powyżej zakres rzeczowy robót budowlanych nie wprowadza żadnych barier dostępności dla osób niepełnosprawnych. 4.2 Szczegółowy zakres robót określa: 1) dokumentacja projektowa – (wg załącznika nr 8 do siwz); 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – (wg załącznika nr 9 do siwz); 3) przedmiar robót – (wg załącznika nr 7 do siwz); 4.3 Określone w: Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, dokumentacji projektowej, przedmiarze robót typy materiałów i urządzeń podano dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia, o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu). 4.4 Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. – Dz. U. z 2018 r., poz. 1202). 4.5 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4.6 Dokładny zakres zadania oraz inne informacje niezbędne do wyceny robót przedstawia Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, dokumentacja projektowa, przedmiar robót. 4.7 Każda pozycja w kosztorysie ofertowym powinna być odrębnie wyceniona. 4.8 Kosztorys ofertowy uproszczony musi być w pełni zgodny z zapisami zawartymi w przedmiarze robót (materiał, opis, ilość) i ma zawierać ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji oraz podsumowanie elementów. 4.9 W cenie kosztorysu ofertowego należy uwzględnić wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, wytyczenie geodezyjne. 4.10 Wykonawca podczas odbioru przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentacji niezbędnej do odbioru, który powinien zawierać w szczególności: kosztorys powykonawczy, atesty wbudowanych materiałów, deklaracja zgodności, certyfikaty, inwentaryzację powykonawczą, inne niezbędne dokumenty wymagane prawem. 4.11 Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a uPzp – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 1) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a uPzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę - na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. - Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) - osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: roboty budowy boiska. 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krótszym niż 3 dni), Wykonawca przedłoży Zamawiającemu - w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia – dowód w postaci oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno zawierać w szczególności: a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, b) datę złożenia oświadczenia, c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu d) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy (zgodnie z wytycznymi zawartymi w opinii zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych-www.uzp.gov.pl) . 4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Zobacz pełną treść przetarguZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną