Budowa publicznego boiska wielofunkcyjnego w Brzózie Stadnickiej


Gmina Żołynia ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Żołynia
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 37110 Żołynia, ul. Rynek
 • Telefon/fax: tel. 172 243 018 , fax. 172 243 476
 • Data zamieszczenia: 2018-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żołynia
  ul. Rynek 22
  37110 Żołynia, woj. podkarpackie
  tel. 172 243 018, fax. 172 243 476
  REGON: 69058184400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zolynia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa publicznego boiska wielofunkcyjnego w Brzózie Stadnickiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy robót budowlanych wskazanego powyżej zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie przez Wykonawcę wymienionego poniżej zakresu robót: 1) wykonanie boiska wraz z ogrodzeniem; 2) wykonanie drenażu boiska; 3) wykonanie rozdzelnicy budowlanej w budynku Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Brzózie Stadnickiej; 4) wykonanie policznikowej instalacji doziemnej; 5) wykonanie oświetlenia zewnętrznego. Opisany powyżej zakres rzeczowy robót budowlanych nie wprowadza żadnych barier dostępności dla osób niepełnosprawnych. 4.2 Szczegółowy zakres robót określa: 1) dokumentacja projektowa – (wg załącznika nr 8 do siwz); 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – (wg załącznika nr 9 do siwz); 3) przedmiar robót – (wg załącznika nr 7 do siwz); 4.3 Określone w: Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, dokumentacji projektowej, przedmiarze robót typy materiałów i urządzeń podano dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia, o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu). 4.4 Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. – Dz. U. z 2018 r., poz. 1202). 4.5 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4.6 Dokładny zakres zadania oraz inne informacje niezbędne do wyceny robót przedstawia Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, dokumentacja projektowa, przedmiar robót. 4.7 Każda pozycja w kosztorysie ofertowym powinna być odrębnie wyceniona. 4.8 Kosztorys ofertowy uproszczony musi być w pełni zgodny z zapisami zawartymi w przedmiarze robót (materiał, opis, ilość) i ma zawierać ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji oraz podsumowanie elementów. 4.9 W cenie kosztorysu ofertowego należy uwzględnić wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, wytyczenie geodezyjne. 4.10 Wykonawca podczas odbioru przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentacji niezbędnej do odbioru, który powinien zawierać w szczególności: kosztorys powykonawczy, atesty wbudowanych materiałów, deklaracja zgodności, certyfikaty, inwentaryzację powykonawczą, inne niezbędne dokumenty wymagane prawem. 4.11 Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a uPzp – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 1) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a uPzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę - na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. - Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) - osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: roboty budowy boiska. 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krótszym niż 3 dni), Wykonawca przedłoży Zamawiającemu - w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia – dowód w postaci oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno zawierać w szczególności: a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, b) datę złożenia oświadczenia, c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu d) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy (zgodnie z wytycznymi zawartymi w opinii zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych-www.uzp.gov.pl) . 4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1 Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 7 000,00 PLN (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100). 9.2 Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 uPzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 9.3 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Żołyni nr 69 9175 0000 2001 0001 6463 0010 9.4 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wpłynięcia wadium uznaje się termin jego ,,wniesienia”. Przez ,,wniesienie” rozumie się uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający przelew (wniesienie) środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno fizycznie znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 7b uPzp). 9.5 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu należy złożyć w osobnej kopercie opisanej ,,Wadium – Budowa publicznego boiska wielofunkcyjnego w Brzózie Stadnickiej” oraz włożyć do koperty zewnętrznej. 9.6 Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania: ­ odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w niniejszej s.iw.z., ­ musi odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w niniejszej s.iw.z., ­ zawierać w swej treści okoliczności (zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 uPzp) w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium Zamawiającemu, wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela), 9.7. Elementy składowe gwarancji lub poręczenia. 1) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; c) kwotę gwarancji; d) termin ważności gwarancji; e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”; f) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia o którym mowa w art 25a ust 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej”; g) gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa; h) wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego; i) Zamawiający wymaga, aby okres ważności wniesionego wadium nie był krótszy niż okres związania ofertą. 2) Postanowienia wskazane w pkt 1 stosuje się odpowiednio do poręczeń. 9.8 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na zasadach określonych w art. 46 uPzp. 9.9 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: 1) zgodnie z art. 46 ust. 4a uPzp, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) zgodnie z art. 46 ust. 5 uPzp, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9.10 Wykonawca lub podmiot wystawiający gwarancję bankową/ubezpieczeniową nie może uzależnić dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji, dodatkowych oświadczeń złożonych przez wykonawcę lub inny podmiot pod rygorem odrzucenia oferty Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy. 2) Kosztorys ofertowy uproszczony. 3) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 uPzp) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1b pkt 3 uPzp) - (wg załącznika nr 2 do siwz) aktualne na dzień składania ofert, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 4) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, które musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeśli dotyczy). 5) Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). 6) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców (Wykonawca zamieszcza informacje w tym zakresie w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do siwz).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf