Budowa parku rowerowego przy budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 36072 Świlcza, Świlcza 168
 • Telefon/fax: tel. 017 8560338, 017 8670145 , fax. 178 670 157
 • Data zamieszczenia: 2018-08-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Świlcza 168
  36072 Świlcza, woj. podkarpackie
  tel. 017 8560338, 017 8670145, fax. 178 670 157
  REGON: 69001030800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.swilcza.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa parku rowerowego przy budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa parku rowerowego przy budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy w ramach realizacji projektu pt.: „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” w zakresie wykonania: 1) robót ziemnych, 2) nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej na warstwach podbudowy z kruszyw – 263,960 m2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Zobacz pełną treść przetarguZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną