Budowa obiektów turystyczno - rekreacyjnych, małej architektury oraz remont istniejących alejek w ramach tworzenia centrum turystyczno rekreacyjnego na terenie parku miejskiego w Grybowie.


Burmistrz Miasta Grybów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Burmistrz Miasta Grybów
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 33330 Grybów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 184 450 140 , fax. 184 450 202
 • Data zamieszczenia: 2018-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Grybów
  Rynek 12
  33330 Grybów, woj. małopolskie
  tel. 184 450 140, fax. 184 450 202
  REGON: 52779900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grybow.pl www.grybow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa obiektów turystyczno - rekreacyjnych, małej architektury oraz remont istniejących alejek w ramach tworzenia centrum turystyczno rekreacyjnego na terenie parku miejskiego w Grybowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu parku Miejskiego w Grybowie. 3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 3.2.1. Wymianę zniszczonej nawierzchni z kostki betonowej na alejkach na nową kostkę betonową, zniszczona nawierzchnie asfaltową na nową z kostki betonowej. 3.2.2. Wymianę oświetlenia w parku wraz z cyfrowym programatorem astronomicznym. 3.2.3. Remont terenów wokół pomnika: 3.2.3.1. Wykonanie nawierzchni z płyt i kostki betonowej. 3.2.3.2. Remont istniejącego pomnika. 3.2.3.3. Remont schodów terenowych od strony DW 981. 3.2.3.4. Wykonanie fontanny wraz z przyłączami wod. - kan. i elektrycznym wraz ze sterowaniem. 3.2.4. Remont terenów rekreacji w zakres którego wchodzi: 3.2.4.1. Remont boiska do tenisa (wymiana nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię typu EPDM wraz z podbudową i ogrodzenie terenu). 3.2.4.2. Wykonanie siłowni zewnętrznej. 3.2.4.3. Wykonanie pola do minigolfa. 3.2.4.4. Wykonanie podcieni. 3.2.4.5. Rozbiórka istniejącej sceny wraz z ogrodzeniem terenu. 3.2.5. Wykonanie elementów małej architektury zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, bramki wejściowe do parku, miejsce pamięci itp.). 3.3. Dokładny zakres rzeczowy określony został w dokumentacji technicznej będącej załącznikiem do niniejszej SIWZ. 3.4. Zaleca się wykonawcom sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. 3.5. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Wykonawca wykona niezbędne dojścia komunikacyjne oraz dojazdy dla pojazdów specjalnych (pogotowie ratunkowe, straż pożarna) zapewniające swobodę poruszania się i dostępu osób trzecich. 3.6. Uwaga!!! W projekcie przewidziano wykonanie nawierzchni granitowej. Zamawiający dokonał zmiany materiału na kostkę i płyty betonowe. Zmiana ta została uwzględniona w przedmiarze robót. Wykonawca składając ofertę winien wycenić materiał podany w przedmiarze robót. 3.7. Zamawiający informuje, iż w poprzednim postępowaniu przetargowym Zamawiający udzielał odpowiedzi na zapytania do SIWZ, które były kierowane przez Wykonawców. Zapytania wraz z odpowiedziami można znaleźć pod adresem: 3.7.1. https://bip.malopolska.pl/umgrybow,a,1388706,budowa-obiektow-turystyczno-rekreacyjnych-malej-architektury-oraz-remont-istniejacych-alejek-w-ramac.html. 3.8. Wspólny słownik zamówień (CPV): 3.8.1. 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne. 3.8.2. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. 3.8.3. 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 3.8.4. 48151000-1 Komputerowy system sterujący. 3.8.5. 45316000-1 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych. 3.8.6. 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych. 3.8.7. 37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu. 3.8.8. 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych. 3.9. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia dotyczące: 3.9.1. 1 elektryk – wymiana oświetlenia w parku, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.). 3.9.2. 1 hydraulik – wykonanie fontanny, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.). 3.9.3. 4 brukarzy – wymiana nawierzchni, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.). 3.10. Zamawiający ustala także: gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załącznikach do Specyfikacji pojawia się znak towarowy, patent lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie powinny być uwzględniane jako definicje standardu a nie jako określone marki zastosowane w projekcie. 3.11. Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś 6 Dziedzictwo Regionalne; działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów".
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45330000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych zero groszy).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie oświadczenia załączonego do oferty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy, potwierdzenie wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf