Budowa nawierzchni jezdni ulicy Łąkowej na odcinku km od 0 + 065 do km 0 + 189


Gmina Murowana Goślina ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Murowana Goślina
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 62095 Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich
 • Telefon/fax: tel. 61 8923600, 8923601, 8923602 , fax. 618 122 140
 • Data zamieszczenia: 2018-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Murowana Goślina
  pl. Powstańców Wielkopolskich 9
  62095 Murowana Goślina, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8923600, 8923601, 8923602, fax. 618 122 140
  REGON: 52810300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.murowana-goslina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa nawierzchni jezdni ulicy Łąkowej na odcinku km od 0 + 065 do km 0 + 189
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje budowę jezdni ulicy Łąkowej klasy L, kategorii KR 3 wraz z krawężnikami na odcinku 124 mb o szerokości jezdni 5,50 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 5 000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych 00/100
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wraz z ofertą: a) kosztorys ofertowy wykonany metodą uproszczoną w oparciu o projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w celu wykazania spełnienia przez oferowane roboty wymagań określonych przez Zamawiającego, b) kopię dowodu wniesienia wadium, na wezwanie zamawiającego: c) pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia składane na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do formularza ofertowego - w sytuacji polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych albo sytuacji finansowej lub ekonomicznej, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, d) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, e) stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf