Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i cwu. z wymianą kotła na paliwo stałe na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Bystrzyckiej 67 w Warszawie.


Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 04667 Warszawa, ul. Trakt Lubelski
 • Telefon/fax: tel. 225 006 240 , fax. 226 132 452
 • Data zamieszczenia: 2018-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
  ul. Trakt Lubelski 353
  04667 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 006 240, fax. 226 132 452
  REGON: 1083634000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zgn-wawer.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i cwu. z wymianą kotła na paliwo stałe na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Bystrzyckiej 67 w Warszawie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: - Wymiana pieca na paliwo stałe na paliwo gazowe zgodnie z dokumentacją proejktową, - Wykonanie instalacji gazowej wewnętzrnej w lokalach i w budynku, - Wykonanie instalacji c.o. i c.w. w lokalach, - Wykonanie instalacji zimnej wody do pieców gazowych i instalacji kanalizacyjnej na odprowadzenie kondensatu, - Wykonanie instalacji elektrycznej do pieców gazowych, - Montaż piecy gazowych z elementami technicznymi, - Montaż kuchni gazowych, - Montaż wkładów w kominach spalinowych, - Wykonanie wentylacji w lokalach, - Rozbiórka kuchni gazowych, - Rozbiórka pieców i kuchni węglowych oraz zamurowanie otworów kominowych, - Wywiezienie gruzu, - Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, - Doprowadzenie do odbioru robót przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonać zgodnie z: - Dokumentacją projektową, - Przedmiarami, - Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót; - Wymaganiami Zamawiającego ujętymi w opisie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45333000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1800,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dowód wpłaty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf